Проект Закону України “Про товарний біржовий ринок”

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про товарний біржовий ринок

 

Цей Закон визначає правові та організаційні засади діяльності на товарному біржовому ринку, створює умови для розвитку конкурентоспроможного товарного біржового ринку, правове забезпечення єдиної державної політики у сфері регулювання діяльності учасників товарного біржового ринку та правові основи захисту їх законних прав та інтересів.

 

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) біржова інформація – інформація, яка містить дані щодо результатів торгового дня в розрізі сесій: перелік допущених до біржових торгів учасників, перелік членів біржі, допущених до здійснення біржових операцій, перелік біржових товарів, їх біржові котирування та біржовий курс, інформація про зупинення, відновлення біржових торгів, виявлення факту маніпулювання цінами, використання інсайдерської інформації, виявлення порушників правил товарної біржі;

2) біржова котировка – показник, що визначається на підставі значень цін заявок на купівлю/продаж біржового товару від учасників торгів відповідно до методики котирування цін, яка встановлюється біржею в правилах торгівлі;

3) біржовий курс товару – ринкова ціна на біржовий товар, що розраховується на підставі біржових торгів на товарній біржі в порядку, визначеному правилами товарної біржі, з урахуванням рекомендацій Уповноваженого органу;

4) біржові операції – подання пропозицій (заявок), укладення, оформлення, реєстрація, виконання біржових договорів на товарній біржі з біржовими товарами;

5) біржовий товар – будь-яке майно, яке відповідно до законодавства є предметами цивільного обороту, не вилучене та не обмежене в обороті, товарні деривативи, а також роботи та послуги, допущені до обігу на товарній біржі згідно з її правилами;

6) біржові торги – організоване подання учасниками біржових торгів заявок на купівлю/продаж біржових товарів з метою укладання на товарній біржі договорів купівлі-продажу щодо таких біржових товарів відповідно до законодавства та правил товарної біржі. Біржові торги можуть організовуватися товарною біржею за допомогою електронної торгової системи чи в будь-який інший організаційно-технологічний спосіб, не заборонений законодавством;

7) біржова торгівля – взаємодія між членами біржі, клієнтами членів біржі, що спрямована на укладання на товарній біржі договорів купівлі-продажу біржових товарів відповідно до законодавства та правил товарної біржі;

8) ділова репутація учасника товарного біржового ринку – сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про професійні та управлінські здібності такої особи, її порядність та відповідність її діяльності вимогам закону;

9) електронна торгова система – комплекс матеріально-технічних засобів, апаратних, програмних продуктів, необхідних активів та процедур на товарній біржі, за допомогою яких організовуються біржові торги в електронній формі, здійснюються біржові операції з біржовими товарами;

10) клієнт члена біржі – юридична або фізична особа, яка бажає продати та/або придбати біржовий товар без своєї безпосередньої участі в біржових торгах, для чого укладає із членом біржі відповідний договір (договори) про надання відповідних посередницьких послуг;

11) кліринг – визначення, облік та взаєморозрахунок зобов’язань між сторонами укладеної біржового договору щодо біржових товарів;

12) маркет-мейкер – учасник біржової торгівлі (брокер, дилер), допущений товарною біржею до ринку визначеного біржею товару, який зобов’язується біржею сприяти формуванню справедливої ринкової вартості біржового товару, базового активу, товарного деривативу, за методикою, встановленою біржею; метою діяльності маркет-мейкера є підвищення ліквідності ринку;

13) організація біржової торгівлі на товарному ринку – створення організаційних умов для укладення договорів купівлі-продажу (біржових договорів) біржових товарів шляхом проведення біржових торгів, забезпечення виконання зобов’язань за біржовими договорами та контролю за їх виконанням із застосуванням відповідних заходів впливу згідно із законодавством та статутом товарної біржі;

14) реєстр біржових товарів (біржовий реєстр) – перелік біржових товарів, що допущені до біржової торгівлі відповідно до порядку, визначеного правилами товарної біржі;

15) ринкова ціна на біржовий товар – ціна останнього біржового договору, укладеного на біржі щодо біржового товару;

16) товарна біржа – юридична особа, яка здійснює діяльність з організації та проведення біржових торгів, виявлення попиту і пропозиції на біржові товари, встановлення товарних цін, формує ринок оптової біржової торгівлі, що здійснюється у формах публічного торгу за технологічними способами, які не заборонені законодавством за встановленими біржею правилами, та створює необхідне для цієї діяльності організаційне, правове, технологічне, інформаційне забезпечення;

17) товарний біржовий ринок – сукупність учасників біржової торгівлі, правовідносин між ними щодо відчуження, обігу товарів на товарних біржах та обліку взаємних зобов’язань і процедур їх виконання в рамках біржової торгівлі;

18) товарна секція – частина ринку товарної біржі, що має певні особливості щодо біржових товарів, правових, організаційних, технологічних та інших підстав для проведення біржової торгівлі;

19) торговий день – робочий день товарної біржі, в якому проводяться торгові сесії;

20) торгова сесія – період часу, у який на товарній біржі подаються заявки на купівлю/продаж біржового товару та укладаються біржові договори;

21) уповноважений орган – центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції з регулювання товарного біржового ринку;

22) уповноважений представник члена товарної біржі (біржовий трейдер) – фізична особа – співробітник чи представник члена біржі, яка відповідно до порядку, встановленого товарною біржею, пройшла акредитацію на товарній біржі, отримала кваліфікаційне посвідчення біржі та якій членом біржі надано право безпосередньої участі в біржових торгах;

23) учасник біржових торгів – біржовий трейдер чи інша особа, якій відповідно до правил товарної біржі надано право подавати заявки на купівлю/продаж біржового товару та укладати біржові договори;

24) учасники товарного біржового ринку – товарні біржі, учасники біржових торгів на товарних біржах та клієнти членів біржі;

25) член товарної біржі – особа, яка отримала цей статус відповідно до порядку, встановленого товарною біржею, і допущена до здійснення біржових операцій в процесі біржової торгівлі.

Стаття 2. Сфера застосування Закону

1. Відносини, пов’язані з діяльністю на товарному біржовому ринку, регулюються Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, цим Законом, іншими законодавчими актами, а також нормативно-правовими актами, прийнятими на основі та на виконання цього Закону.

2. До правовідносин, на які поширюється дія міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України та яким установлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила такого міжнародного договору.

3. Сфера дії цього Закону не поширюється на відносини, пов’язані з укладенням договорів купівлі-продажу цінних паперів та їх похідних.

Розділ ІІ

ОРГАНІЗАТОРИ ТОВАРНОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

Стаття 3. Товарна біржа

1. Товарна біржа утворюється та діє в організаційно-правовій формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, та провадить свою діяльність відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, законів, що регулюють питання утворення, діяльності та припинення юридичних осіб, з особливостями, визначеними цим Законом.

2. Товарна біржа утворюється не менше ніж двадцятьма засновниками – юридичними особами, фізичними особами, які відповідно до законодавства мають право на провадження підприємницької, у тому числі комерційно-посередницької діяльності.

3. Товарна біржа набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації. Державна реєстрація товарної біржі здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Товарна біржа має право провадити діяльність з організації біржової торгівлі на товарних ринках з моменту отримання ліцензії на організацію біржової торгівлі. Ліцензію на організацію біржової торгівлі товарна біржа може отримати за наявності зареєстрованих Уповноваженим органом правил біржі.

Слова «товарна біржа» та похідні від них дозволяється використовувати лише юридичним особам, які створені та функціонують відповідно до вимог цього Закону.

Якщо протягом шести місяців з дня утворення товарна біржа не отримала ліцензію на організацію біржової торгівлі, вона повинна здійснити перейменування своєї юридичної особи щодо вилучення слів «товарна біржа».

4. Діяльність товарної біржі зупиняється Уповноваженим органом, якщо кількість її членів стала меншою двадцяти. Якщо протягом шести місяців прийняття нових членів не відбулося, діяльність товарної біржі припиняється.

5. Засновниками, учасниками товарної біржі не можуть бути органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджетів.

6. Товарна біржа здійснює діяльність з організації біржової торгівлі на товарному ринку та ринку товарних деривативів, діяльність з організації будь-яких видів конкурентних торгів на позабіржовому ринку.

7. Товарна біржа має відокремлене майно, самостійний баланс, власні поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням.

Стаття 4. Права та обов’язки товарної біржі

1. Товарна біржа має право:

1) установлювати відповідно до цього Закону та законодавства власні правила біржі.

2) утворювати підрозділи біржі (у тому числі відокремлені) та затверджувати положення про них;

3) розробляти стандартні (типові) форми біржових договорів, у тому числі товарних деривативів, які укладаються на товарній біржі;

4) зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових договорів протягом дня відхиляються більше ніж на визначений біржовим комітетом (радою біржі) або уповноваженим ним органом рівень;

5) установлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, плату за послуги, що надаються біржею;

6) установлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію договорів на біржі, штрафи та інші санкції за порушення статуту біржі та правил біржі;

7) засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів щодо біржових договорів та/або утворювати при біржах постійно діючі третейські суди;

8) укладати міжбіржові правочини з іншими біржами, мати своїх представників на них, у тому числі на біржах, розташованих за межами України;

9) вносити до державних органів пропозиції з питань, що стосуються біржової діяльності;

10) видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні і рекламні видання;

11) здійснювати іншу діяльність з організації біржової торгівлі, позабіржових конкурентних торгів, передбачену статутом біржі.

2. Товарна біржа відповідно до вимог законодавства та внутрішніх документів зобов’язана:

1) створювати умови для проведення біржової торгівлі відповідно до правил біржі та вимог законодавства;

2) забезпечувати регулювання біржових операцій;

3) забезпечувати умови для встановлення цін на біржові товари на підставі співвідношення попиту та пропозиції на товари, що допускаються до обігу на біржі;

4) здійснювати збір, обробку і поширення інформації, пов’язаної з кон’юнктурою ринку на біржові товари з біржового реєстру;

5) забезпечувати контроль щодо відповідності учасників торгів, допущених біржових товарів, біржових операцій вимогам правил біржі та законодавства з метою недопущення на біржовому ринку маніпулювання цінами, використання інсайдерської інформації та порушення законодавства і правил біржової торгівлі учасниками торгів;

6) вести реєстр учасників торгів, їх заявок, укладених договорів відповідно до вимог Уповноваженого органу;

7) забезпечувати виконання зобов’язань за біржовими договорами, шляхом розроблення та впровадження механізмів гарантування;

8) забезпечити виконання вимог законодавства.

Стаття 5. Члени товарної біржі

1. Членами товарної біржі можуть бути юридичні особи, фізичні особи, які відповідно до законодавства мають право на провадження підприємницької, у тому числі комерційно-посередницької діяльності та взяли на себе зобов’язання виконувати всі правила товарної біржі.

2. Кожний член товарної біржі має рівні права щодо організації діяльності товарної біржі.

3. Порядок набуття членства на біржі, втрати членства, вибуття із складу членів біржі, визначається статутом біржі з урахуванням вимог законодавства.

4. Членами товарної біржі не можуть бути:

1) організації та підприємства, якщо їх працівники є працівниками цієї біржі;

2) фізичні та юридичні особи, зареєстровані в зонах пільгового податкового режиму та офшорних зонах крім нерезидентів, розташованих на території офшорних зон, які надали виписку із правоустановчих документів, легалізовану відповідною консульською установою України, що свідчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента;

3) фізичні та юридичні особи, які подали документи для страхування або гарантування виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з нерезидентами, які зареєстровані на території держав, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;

4) органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджетів.

5. Біржа може обмежувати права членів біржі або позбавляти їх прав щодо участі у біржовій торгівлі в разі порушення членом біржі статуту біржі, правил біржі та/або нормативно-правових актів Уповноваженого органу, інших нормативно-правових актів.

6. Відмова біржі в затвердженні членства, рішення біржі про виключення із складу членів або тимчасове припинення членства на підставах, які не передбачені статутом чи правилами біржі, можуть бути оскаржені в суді.

7. Кожний член товарної біржі має рівні права щодо реалізації свого права на участь у біржовій торгівлі на біржі відповідно до правил біржі.

8. Статутом біржі може передбачатися порядок набуття засновниками біржі особливих прав та зобов’язань на біржі поза сферою біржової торгівлі за умов, що ці права та зобов’язання визначені статутом біржі та не порушують рівності прав інших членів товарної біржі в біржовій торгівлі. Такі права не передаються в разі:

1) відчуження свого паю у статутному фонді чи пакету акцій;

2) передачі свого паю у статутному фонді чи акцій в оренду або у безоплатне користування іншій особі;

3) отримання паю у статутному фонді чи акцій у спадок.

9. Члени біржі мають право:

1) брати участь у біржовій торгівлі відповідно до цього Закону та правил біржі;

2) брати участь в органах управління товарної біржі відповідно до статуту біржі;

3) брати участь у розподілі прибутків біржі відповідно до законодавства та статуту біржі;

4) користуватись іншими правами, встановленими статутом.

10. Члени біржі зобов’язані відповідно до правил біржі:

1) вести облік своїх біржових операцій за кожним клієнтом окремо за формою, визначеною правилами біржі, та зберігати таку інформацію протягом трьох років, якщо інше не встановлено законодавством;

2) надавати товарній біржі та відповідно до законодавства Уповноваженому органу інформацію щодо цін та обсягу товарів, товарних деривативів за своїми біржовими операціями;

3) додержуватися вимог до показників фінансової надійності, рейтингів кредитоспроможності, показників оцінки ризику діяльності, необхідних умов стандартизації документообігу, вимог до ділової репутації, інших установлених вимог, показників та правил діяльності;

4) підтримувати кваліфікаційний рівень своїх уповноважених представників відповідно до вимог законодавства та товарної біржі;

5) додержуватися статуту біржі, правил біржі, рішень ради органів управління біржею;

6) проводити розрахунки за своїми договорами відповідно до правил біржі та своєчасно інформувати біржову раду про зміни у своєму фінансовому становищі, що можуть негативно вплинути на виконання їх зобов’язань перед третіми особами та біржею;

7) своєчасно сплачувати членські внески та інші грошові зобов’язання перед біржею.

Стаття 6. Органи управління товарної біржі

1. Порядок утворення та діяльності органів управління біржі, їх компетенція і повноваження визначаються статутом біржі з урахуванням вимог законодавства, що встановлені до організаційно-правової форми, в якій утворено біржу, з врахуванням наступного:

вищим органом управління біржі є загальні збори членів біржі;

для здійснення управління біржею в період між загальними зборами на біржі створюється біржова рада (біржовий комітет) з членів біржі, які є власниками біржових місць.

2. Для управління товарною біржею та забезпечення її функцій на біржі відповідно до статуту та правил біржі утворюються виконавча дирекція та спеціальні підрозділи: розрахункова палата, біржовий арбітраж та/або постійно діючий третейський суд, котирувальна комісія та інші підрозділи і допоміжні служби, необхідні для її діяльності.

Підрозділи біржі утворюються та діють на підставі статуту, правил біржі, що затверджуються загальними зборами або уповноваженим ним органом.

Стаття 7. Статут товарної біржі

1. Статут товарної біржі затверджується загальними зборами.

2. У статуті товарної біржі крім відомостей, передбачених Законами України «Про господарські товариства» та «Про акціонерні товариства» зазначаються:

1) порядок формування та розміри цільових фондів біржі;

2) порядок прийняття осіб у члени товарної біржі, їх права, обов’язки, відповідальність та припинення членства на біржі;

3) права та обов’язки членів біржі та біржі перед третіми особами, а також членів біржі перед біржею та біржі перед її членами;

4) майнова відповідальність учасників та членів біржі;

5) порядок прийняття правил товарної біржі;

6) орган управління біржі, на який покладається прийняття правил біржі;

7) підстави та порядок припинення діяльності товарної біржі, розподілу майна товарної біржі;

8) порядок проведення зборів та засідань органів управління товарної біржі.

У статуті можуть передбачатися й інші положення, що стосуються утворення та діяльності товарної біржі, відповідно до вимог законодавства.

Стаття 8. Вимоги до товарної біржі

1. Товарна біржа не може брати участь у біржових торгах і бути стороною біржового договору чи клієнтом члена біржі.

2. Розмір статутного капіталу товарної біржі має становити не менш як 2620 мінімальних заробітних плат. Розмір власного капіталу товарної біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, має становити не менш як 8720 мінімальних заробітних плат. Власний капітал товарної біржі протягом її існування не менш як на 50 відсотків повинен складатися коштами.

3. Працівники товарної біржі не мають права брати участь у біржових торгах, які організує така біржа, надавати послуги, виконувати роботи, що пов’язані з участю у біржовій торгівлі, на підставі трудових, цивільно-правових договорів з учасниками біржових торгів, використовувати, розголошувати у власних інтересах або інтересах третіх осіб інформацію, яка не підлягає оприлюдненню, про учасників товарного біржового ринку, клієнтів членів товарної біржі та їх діяльність.

4. Інформація, яка оприлюднена на власному веб-сайті товарної біржі, підлягає збереженню протягом трьох років.

5. Товарна біржа здійснює зберігання паперових та/або електронних документів щодо укладення/виконання біржових договорів, інформації за результатами клірингу протягом трьох років, якщо інше не передбачено законодавством.

6. Надання інформації на запит правоохоронних органів, суду, інших юридичних або фізичних осіб здійснюється товарною біржею відповідно до законодавства.

7. За результатами торговельного дня товарна біржа зобов’язана розкривати (оприлюднювати) біржову інформацію та забезпечувати безперешкодний доступ до неї.

Оприлюднення біржової інформації товарна біржа здійснює на своєму веб-сайті, що працює цілодобово.

8. Товарна біржа вживає заходів до унеможливлення оприлюднення недостовірної біржової інформації.

9. Товарна біржа повинна додержуватися вимог до показників фінансової надійності, рейтингів кредитоспроможності, показників оцінки ризику діяльності, необхідних умов стандартизації документообігу, вимог до ділової репутації, вимог до інших показників та правил діяльності, встановлених Уповноваженим органом.

Стаття 9. Організація торгів на товарній біржі

1. Товарна біржа створює організаційно-правове, технологічне та інформаційне забезпечення для здійснення членами біржі біржових операцій на регулярній основі шляхом котирування біржових товарів на підставі даних попиту та пропозиції, отриманих від учасників товарного біржового ринку.

2. У біржових торгах мають право брати участь члени товарної біржі через своїх уповноважених представників (біржових трейдерів), що пройшли відповідну акредитацію на товарній біржі. Якщо член біржі є фізичною особою, він має право особисто пройти акредитацію на товарній біржі як незалежний біржовий трейдер.

3. Допуск осіб, які не є членами товарної біржі або їх уповноваженими представниками (біржовими трейдерами), до участі в біржових торгах чи до спостереження за проведенням біржових торгів у відповідних секціях товарної біржі здійснюється за правилами товарної біржі та згідно із законодавством.

4. Торгівля біржовими товарами на товарній біржі здійснюється відповідно до правил біржової торгівлі, регламентів біржових торгів, які є складовими правил біржі.

5. Для організації торгівлі товарними деривативами, біржа розробляє відповідні окремі правила випуску та обігу товарних деривативів відповідно до порядку, встановленому Уповноваженим органом.

6. Розпорядники державних коштів, які здійснюють закупівлю товарів (майна) в порядку, визначеному Законом України «Про здійснення державних закупівель» здійснюють біржові операції відповідно до вимог законодавства та правил товарної біржі;

7. На товарній біржі забороняються:

1) біржові операції, здійснені однією особою безпосередньо або через третіх осіб з метою впливу на динаміку цін;

2) будь-які погоджені дії учасників біржових торгів, які мають своєю метою або можуть призвести до зміни чи фіксації поточних біржових цін;

3) поширення недостовірних відомостей, що можуть призвести до штучної зміни кон’юнктури.

Стаття 10. Правила біржі

1. Правила біржі – це сукупність документів біржі, які регламентують господарську діяльність біржі, забезпечують організацію біржової торгівлі, відносини між членами біржі, їх клієнтами та біржею, а також вирішення спорів між членами біржі, біржею, клієнтами членів біржі.

Порядок затвердження правил біржі установлюється статутом. Правила біржі повинні бути зареєстрованими Уповноваженим органом у встановленому ним порядку.

2. Основними документами правил біржі є:

1) правила біржової торгівлі;

2) правила біржового арбітражу та/або постійно діючого третейського суду, зареєстрованого при біржі;

3) документи, які регламентують діяльність виконавчих органів біржі, та її господарську діяльність.

Статутом біржі можуть бути передбачені також інші документи, які необхідні для організації її діяльності, порядок їх прийняття та компетенція затвердження.

3. Правила біржової торгівлі повинні містити положення про:

1) порядок організації та проведення біржових торгів (регламент торгів);

2) порядок допуску біржових товарів до обігу на товарній біржі та вилучення з обігу шляхом внесення до біржового реєстру, вилучення з біржового реєстру (правила лістингу та делістингу біржових товарів);

3) порядок допуску членів товарної біржі та інших осіб, визначених законодавством, до біржових торгів;

4) порядок котирування біржових товарів;

5) порядок розрахунку біржового курсу та біржових індексів;

6) порядок проведення клірингу та розрахунків за біржовими операціями, порядок здійснення поставок за біржовими товарами;

7) порядок оприлюднення біржової інформації та інформації про діяльність біржі;

8) порядок здійснення контролю за додержанням членами товарної біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, правил товарної біржі;

9) перелік порушень, види, розміри санкцій, які застосовуються товарною біржею за порушення правил товарної біржі, та порядок їх застосування;

10) порядок утворення біржових комітетів, секцій та затвердження положень про них;

11) особливості проведення біржових торгів у різних секціях;

12) порядок утворення котирувальної та арбітражної комісій, третейського суду та затвердження положень (регламентів) про них;

13) заходи, які вживаються товарною біржею з метою унеможливлення маніпулювання цінами, а також використання інсайдерської інформації;

14) порядок сплати біржових та реєстраційних внесків і зборів учасниками товарного біржового ринку; порядок забезпечення виконання зобов’язань за біржовими договорами (гарантування біржових договорів);

15) правила професійної етики та поведінки, обов’язкові до виконання членами товарної біржі, їх клієнтами і біржовими трейдерами, іншими учасниками біржової торгівлі та торгів;

16) інші положення, встановлені органами управління біржі та цим Законом.

4. Для торгівлі товарними деривативами біржа розроблює та затверджує окремі правила біржової торгівлі відповідно до порядку випуску та обігу товарних деривативів, встановленого Уповноваженим органом, та реєструє їх в Уповноваженому органі. Окремі правила мають відповідати вимогам частини третьої цієї статті, а також у разі необхідності, передбачати порядок сплати сторонами деривативу одна одній грошових коштів в сумі, розмір якої залежить від зміни значення базового показника (варіаційна маржа), якщо це передбачено у відповідній стандартній типовій формі такого деривативу. Окремі правила також є невід’ємною частиною правил біржі.

Товарна біржа затверджує стандартні типові форми для кожного з деривативів, які укладаються на такій біржі, які є невід’ємною частиною правил біржової торгівлі товарними деривативами та реєструє їх в Уповноваженому органі, як додатки до таких правил.

5. Правила постійно діючого третейського суду розроблюються відповідно до законодавства.

Правила біржового арбітражу мають містити:

1) порядок створення та діяльності арбітражних комісій (положення про арбітражні комісії);

2) порядок розв’язання спорів між біржею, членами товарної біржі, біржовими трейдерами, клієнтами та іншими особами, які мають право брати участь у біржовій торгівлі.

6. Документи, які регламентують діяльність виконавчих органів біржі та її господарську діяльність, розробляються відповідно до вимог законодавства та статуту біржі.

7. Правила біржі є обов’язковими для виконання товарною біржею, її членами, їх уповноваженими представниками (біржовими трейдерами), клієнтами членів біржі та іншими учасниками біржових торгів.

8. Правила біржі та всі зміни до них затверджуються вищим органом управління біржі чи іншим уповноваженим ним органом управління біржі відповідно до порядку, встановленого статутом.

9. Правила біржі та зміни до них набирають чинності після реєстрації їх Уповноваженим органом.

10. Правила біржі оприлюднюються на веб-сайті біржі.

Стаття 11. Індекси та інші показники біржового ринку

1. Товарна біржа зобов’язана розраховувати та оприлюднювати цінові індекси та інші показники біржової торгівлі. При виконанні таких розрахунків біржа може використовувати загальнодоступну інформацію та інформацію, одержану в ході або в результаті біржових торгів, інформацію про договори, укладені на біржі відповідно до вимог законодавства. Порядок, строки розрахунку й оприлюднення такої інформації встановлюються Уповноваженим органом.

2. Методики розрахунку цінових індексів та інших показників, що оприлюднюються біржею, є невід’ємною частиною правил біржі та підлягають реєстрації Уповноваженим органом, як додатки до таких правил.

Стаття 12. Припинення діяльності товарної біржі

1. Товарна біржа не може провадити свою діяльність після анулювання ліцензії.

2. У разі відсутності проведення біржових операцій на біржі протягом шести місяців та в інших випадках, установлених законодавством, ліцензія підлягає анулюванню.

3. Припинення товарної біржі може відбуватися за рішенням вищого органу управління біржі, а також за рішенням суду або інших уповноважених на це державних органів у випадках, передбачених законодавством.

4. Державна реєстрація припинення товарної біржі здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

Розділ III

УЧАСНИКИ ТОВАРНОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

Стаття 13. Учасники біржової торгівлі та біржових торгів

1. Учасниками біржової торгівлі є члени біржі, клієнти членів біржі та інші особи, які відповідно до законодавства мають право брати участь у біржовій торгівлі.

2. Учасниками біржових торгів є уповноважені представники членів біржі (біржові трейдери), члени біржі – фізичні особи, які особисто приймають участь у біржових торгах (незалежні біржові трейдери), інші фізичні особи, які відповідно до законодавства, статуту та правил біржі беруть  участь у біржових торгах.

3. Члени біржі можуть здійснювати біржові операції з біржовими товарами від свого імені та за власний рахунок (дилерська діяльність) або від свого імені чи від імені іншої особи за дорученням і за рахунок іншої особи (брокерська діяльність).

4. Клієнт члена біржі не може бути учасником біржових торгів.

5. З метою продажу чи придбання біржового товару на торгах товарної біржі клієнт члена біржі укладає із членом біржі договір (договори) про надання відповідних посередницьких послуг.

6. Учасникам біржової торгівлі та біржових торгів забороняється змінювати характеристики біржового товару, допущеного на біржові торги.

7. У процесі здійснення біржової торгівлі пріоритетним є інтерес клієнтів членів біржі.

Стаття 14. Ділова репутація учасників товарного біржового ринку

1. Учасники товарного біржового ринку додержуються правил професійної етики та поведінки.

2. Товарна біржі встановлює правила професійної етики та поведінки для учасників товарного біржового ринку.

Розділ IV

ОРГАНІЗАЦІЯ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

Стаття 15. Біржовий товар

1. Біржа встановлює порядок допуску товарів, які перебувають в обігу в Україні, до реєстру біржових товарів (лістинг біржових товарів), веде реєстр таких товарів, а також установлює порядок вилучення товарів з цього реєстру (делістинг біржових товарів).

2. У випадках та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за пропозицією Уповноваженого органу, товарна біржа здійснює реєстрацію позабіржових договорів з біржовими товарами, які є в лістингу біржових товарів біржі, та забезпечує надання відповідної інформації про такі договори. Порядок надання і зміст такої інформації встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3. Не можуть бути предметом біржової торгівлі деривативи, базовим активом яких є цінні папери, кошти (валютні цінності), курс іноземної валюти (банківських металів) до гривні (іноземної валюти), відсоткові ставки або індекси, що визначають динаміку курсу гривні (іноземної валюти, банківських металів) до інших валют (банківських металів), об’єкти інтелектуальної власності, інші активи, що відповідно до законодавства не перебувають в обігу на товарній біржі.

4. Реалізація речей, визначених індивідуальними ознаками, якщо вони не продаються як партія, товару (майна), який знаходиться в податковій заставі, а також товару (майна), конфіскованого відповідно до закону, здійснюється на товарній біржі в порядку, передбаченому законодавством та правилами товарної біржі.

5. Вимоги до біржових товарів та їх мінімальних партій, щодо яких здійснюються біржові торги, встановлюються Кабінетом Міністрів України за пропозицією Уповноваженого органу.

6. Зміни до реєстру біржових товарів щодо внесення товарів/виключення товарів, реєструються в Уповноваженому органі, як додатки/зміни до правил біржі.

Стаття 16. Біржовий договір

1. Біржовим вважається договір купівлі-продажу, укладений учасниками біржової торгівлі в ході біржових торгів та зареєстрований біржею. Порядок укладення та реєстрації біржових договорів установлюється правилами біржі. Правила біржі можуть передбачати відповідні санкції за порушення правил оформлення договорів, укладених на біржі.

2. Договори, укладені між учасниками біржової торгівлі, але такі, що не відповідають вимогам частини першої цієї статті, не є біржовими. Зобов’язання біржі щодо забезпечення виконання за ними їх контрагентами на такі договори не поширюються.

Стаття 17. Гарантії виконання зобов’язань за біржовими операціями

1. Товарна біржа для забезпечення виконання біржових договорів може здійснювати функції з провадження діяльності з проведення клірингу за біржовими операціями з біржовими товарами або здійснювати обмін інформацією про біржові операції з розрахунковими, кліринговими установами, якщо інше не встановлено законодавством.

2. Товарна біржа розробляє механізми забезпечення виконання зобов’язань за біржовими договорами з використанням неустойки, поруки, застави, притримання відповідно до законодавства. Крім цих видів забезпечення виконання зобов’язань товарна біржа може використовувати механізм залучення та використання гарантійних внесків учасників біржової торгівлі (членів біржі та/або їх клієнтів) відповідно до своїх правил.

3. Здійснення грошових розрахунків за біржовими договорами, укладеними та зареєстрованими на товарній біржі, здійснюється виключно Розрахунковим центром з обслуговування договорів на фінансових ринках, створеним відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

4. Порядок та умови здійснення грошових розрахунків між учасниками товарного біржового ринку встановлюються законодавством.

5. Товарна біржа може створювати гарантійні фонди для гарантування виконання біржових договорів за окремими групами біржових товарів.

6. Особи, які не виконали зобов’язань за біржовими договорами, несуть відповідальність відповідно до закону та правил біржі.

Стаття 18. Розкриття інформації на товарному біржовому ринку

1. Учасники товарного біржового ринку розкривають інформацію, передбачену цим Законом, у порядку, строки, обсязі та за формами, встановленими Уповноваженим органом, шляхом:

1) оприлюднення на власному веб-сайті;

2) подання Уповноваженому органу.

2. На власному веб-сайті товарні біржі оприлюднюють:

1) біржову інформацію;

2) правила біржової торгівлі;

3) інформацію про свою діяльність.

3. Інформація про діяльність біржі, зокрема, містить:

1) статут;

2) фінансову звітність, аудиторський висновок за останній рік, показники фінансової надійності, рейтинг кредитоспроможності за останній місяць;

3) відомості про наявність правопорушень на товарному біржовому ринку;

4) відомості про ділову репутацію керівників та учасників біржі.

4. На власному веб-сайті члени біржі оприлюднюють:

1) інформацію про торги;

2) інформацію про свою діяльність.

5. Інформація про діяльність члена біржі, зокрема, містить:

1) статут (для юридичної особи);

2) фінансову звітність, аудиторський висновок за останній рік, показники фінансової надійності, рейтинг кредитоспроможності за останній місяць;

3) відомості про наявність правопорушень на товарному біржовому ринку;

4) відомості про ділову репутацію члена біржі.

6. Члени біржі, які здійснюють брокерську діяльність, подають до біржі інформацію, зазначену у частині п’ятій цієї статті, у порядку, строки, обсязі та за формами, встановленими біржею.

7. Біржі та члени біржі можуть оприлюднювати додаткову інформацію.

Стаття 19. Протидія використанню інсайдерської інформації та   маніпулюванню на товарному біржовому ринку

1. Товарна біржа забезпечує справедливе ціноутворення на біржові товари, рівні можливості для допуску учасників товарного біржового ринку на товарну біржу шляхом запобігання, виявлення та припинення використання на біржових торгах інсайдерської інформації та/або маніпулювання на ринку.

2. До інсайдерської інформації на товарному біржовому ринку належить:

1) неоприлюднена інформація про рішення учасників товарного ринку;

2) неоприлюднена інформація, одержана членами біржі від клієнтів;

3) неоприлюднена інформація щодо товарних та сировинних запасів;

4) неоприлюднена інформація щодо обсягів виробництва товарів;

5) неоприлюднена інформація щодо обсягів торгів на товарному біржовому ринку та рівнів ринкових цін на біржові товари;

6) неоприлюднена інформація про професійний та фінансовий стан, ділову репутацію учасників товарного біржового ринку;

7) інша інформація про товарний біржовий ринок, що визначена Уповноваженим органом.

3. До інсайдерської інформації не належить інформація, яка поширена засобами масової інформації або яка стала відома широкому колу осіб шляхом оприлюднення, у тому числі шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації та розміщення в Інтернеті (загальнодоступні інформаційні, аналітичні огляди та рекомендації щодо здійснення операцій з біржовими активами, товарами, до них не віднесеними).

4. До інсайдерів належать:

1) службові особи та інші працівники членів біржі;

2) службові особи та інші працівники товарних бірж, організацій, установ або підрозділів, які здійснюють кліринг, проводять розрахунки за біржовими товарами;

3) учасники біржових торгів;

4) клієнти члена біржі, щодо біржових операцій з біржовим товаром;

5) службові особи та інші працівники підприємств, установ, організацій, які здійснюють оприлюднення біржової інформації та іншої інформації про товарний біржовий ринок до моменту її розкриття.

5. Маніпулюванням на товарному біржовому ринку є дії особи або групи осіб, пов’язані з навмисним поширенням будь-яким способом завідомо неправдивої інформації, неправомірним впливом на ділову репутацію, клієнта члена біржі, використанням інсайдерської інформації, за результатами яких ринкові ціни на товарній біржі мали суттєве відхилення або коливання, утриманням протягом торгового дня рівня ринкових цін, які могли би скластися без впливу (дій) таких осіб (особи).

6. До маніпулювання не належать дії члена біржі щодо підтримки ціни, попиту або пропозиції стосовно біржового товару, якщо такі дії пов’язані з виконанням умов договору, укладеного з клієнтом та/або такого, що отримав статус маркет-мейкер на біржі.

Розділ V

РЕГУЛЮВАННЯ ТОВАРНОГО БІРЖОВОГО РИНКУ,

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЇЇ УЧАСНИКІВ

Стаття 20. Державне регулювання товарного біржового ринку

1. Державне регулювання товарного біржового ринку здійснюється з метою:

1) забезпечення проведення єдиної державної політики у сфері біржової торгівлі біржовими товарами;

2) створення умов для формування ринкових цін на товарному ринку;

3) додержання учасниками товарного біржового ринку вимог законодавства;

4) одержання учасниками товарного біржового ринку інформації, яка впливає на формування попиту та пропозиції, ціни на біржові товари;

5) здійснення контролю за прозорістю та відкритістю товарного біржового ринку і захисту прав учасників товарного біржового ринку;

6) запобігання проявам недобросовісної конкуренції, монополізації на біржовому ринку.

2. Державне регулювання товарного біржового ринку здійснюють:

1) Кабінет Міністрів України;

2) Уповноважений орган.

Стаття 21. Форми і шляхи державного регулювання товарного біржового                       ринку

1. Державне регулювання товарного біржового ринку Кабінетом Міністрів України здійснюється з таких питань:

1) встановлення фінансових, технологічних, організаційних та методологічних вимог до товарних бірж, членів товарних бірж;

2) визначення необхідності здійснення біржею реєстрації позабіржових договорів з біржовими товарами, які мають лістинг на товарних біржах, та встановлення порядку такої реєстрації;

3) встановлення переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії на організацію біржової торгівлі;

4) визначення переліку товарів, щодо яких товарна біржа повинна створювати окремі секції;

5) визначення переліку товарів, торгівля якими може проводитися виключно на товарних біржах;

6) установлення порядку, обсягу та умов розкриття інформації товарною біржею;

7) інших, передбачених цим Законом.

2. Державне регулювання товарного біржового ринку Уповноваженим органом здійснюється шляхом:

1) розроблення нормативно-правових актів товарного біржового ринку та відповідне нормативно-правове регулювання;

2) ліцензування товарних бірж щодо організації біржової торгівлі на відповідність вимогам, установленим законодавством; реєстрація правил біржі, додатків та (або) змін до правил;

4) здійснення нагляду та контролю за додержанням учасниками товарного біржового ринку встановлених законодавством вимог та застосування відповідних санкцій за їх порушення;

5) встановлення за необхідністю вимог до показників фінансової надійності, рейтингів кредитоспроможності, показників оцінки ризику діяльності, необхідних умов стандартизації документообігу, вимог до ділової репутації, вимог до інших показників та правил діяльності товарної біржі;

6) встановлення вимог до ведення реєстру учасників торгів, їх заявок, укладених договорів;

7) встановлення порядку випуску та обігу товарних деривативів, що можуть бути предметом торгівлі на товарному біржовому ринку;

8) розроблення пропозицій Кабінету Міністрів України щодо товарів, купівля-продаж яких повинна здійснюватися на товарній біржі, стосовно класифікації та допуску біржових товарів;

9) розроблення пропозицій щодо реєстрації товарною біржею позабіржових договорів з біржовими товарами, які є в лістингу біржових товарів біржі;

10) надання рекомендацій товарним біржам щодо розробки правил професійної етики та поведінки для учасників товарного біржового ринку;

11) установлення вимог до учасників товарного біржового ринку – резидентів, що беруть участь у торгах на міжнародних товарних біржах;

12) встановлення рекомендацій до форм біржових документів, вимог до ведення обліку біржових операцій; встановлення стандартних (типових) форм товарних деривативів;

13) установлення кваліфікаційних вимог до керівних осіб товарних бірж і біржових трейдерів;

14) установлення вимог до порядку акредитації учасників торгів;

15) установлення вимог до біржових договорів;

16) визначення за погодженням з органами виконавчої влади, щодо діяльності банків, небанківських установ, які є розрахунковими установами на товарному біржовому ринку, – з Національним банком України особливостей ведення обліку грошових операцій за біржовими товарами;

17) установлення критеріїв, правил діяльності на товарному біржовому ринку;

18) розроблення рекомендацій щодо проведення розрахунку товарними біржами біржових курсів, індексів;

19) виконання повноважень суб’єкта державного фінансового моніторингу щодо товарних та інших бірж, що здійснюють операції з товарами. З метою запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, боротьби з порушеннями на товарному біржовому ринку в рамках міжнародного співробітництва державний регулятор товарного біржового ринку надає та одержує від відповідних органів та держав інформацію про діяльність окремих осіб, які провадять діяльність на товарному біржовому ринку, у випадках і порядку, встановлених відповідними міжнародними договорами України;

20) зупинення біржових торгів у разі невиконання товарною біржею відповідних рішень Уповноваженого органу про усунення порушення в діяльності на товарному біржовому ринку до усунення таких порушень;

21) зупинення біржових торгів у разі невиконання товарною біржею вимог Уповноваженого органу про усунення порушення законодавства на товарному біржовому ринку до усунення таких порушень;

22) надсилання матеріалів на розгляд Антимонопольного комітету України в разі виявлення ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

23) накладення адміністративних стягнень, штрафних та інших санкцій за порушення цього Закону, інших нормативно-правових актів на юридичних осіб та фізичних осіб, які є учасниками товарного біржового ринку;

24) затвердження порядку розгляду справ про порушення діяльності учасників товарного біржового ринку;

25) виконання інших повноважень, передбачених законами України.

Стаття 22. Повноваження Уповноваженого органу

1. При виконанні своїх функцій Уповноважений орган:

1) мотивовано відмовляє біржі в видачі ліцензії на організацію біржової торгівлі та (або) реєстрації правил біржі, додатків та (або) змін до правил;

2) вимагає унесення змін до положень установчих документів, правил біржової торгівлі, правил біржової торгівлі в секціях, правил випуску та обігу товарних деривативів, рішень органів управління біржею або припинення діяльності членів біржі, яка суперечить законодавству, що регулює відносини на товарних ринках;

3) вимагає від біржі вжити заходів щодо припинення біржової діяльності її члена, яка суперечить законодавству, а у разі відмови, нереагування або повторного аналогічного порушення вимагає від біржі недопущення такого учасника до біржової торгівлі або виключення з переліку членів біржі;

4) накладає адміністративні стягнення, штрафні та інші санкції за порушення чинного законодавства на товарні біржі;

5) призначає на біржу офіційного державного представника;

6) здійснює державний нагляд (контроль) за діяльністю бірж у відповідності до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності», вимагає від бірж проведення незалежних аудиторських перевірок, вимагає від бірж та їх розрахункових (клірингових) установ, членів біржі облікову документацію. Державний нагляд (контроль) може здійснюватися за місцем провадження господарської діяльності біржі або у приміщенні Уповноваженого органу шляхом проведення планових та/або позапланових перевірок. Нагляд та контроль за діяльністю товарних бірж як суб’єктів первинного фінансового моніторингу Уповноваженим органом проводяться у відповідності до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»;

7) встановлює вимоги щодо активів, речей, матеріальних та нематеріальних цінностей, які можуть бути біржовим товаром;

8) здійснює контроль за достовірністю і розкриттям інформації, що надається товарними біржами, та її відповідністю встановленим вимогам;

9) надсилає матеріали до органів Антимонопольного комітету України у разі виявлення ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

10) розробляє і затверджує нормативні акти з питань, що належать до компетенції Уповноваженого органу, обов’язкові для виконання учасниками товарного біржового ринку;

11) розробляє та впроваджує моделі інфраструктури товарного ринку;

12) веде облік, встановлює вимоги до програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для організації проведення біржових торгів, клірингу та розрахунків за біржовими контрактами, і здійснює контроль за додержанням зазначених вимог;

13) вилучає під час проведення перевірок на строк до трьох робочих днів документи, що підтверджують факти порушення актів законодавства про товарний біржовий ринок;

14) з метою запобігання і боротьби з правопорушеннями на товарному біржовому ринку у рамках міжнародного співробітництва на умовах взаємності надає та одержує інформацію з питань функціонування товарного біржового ринку й учасників товарного біржового ринку, яка не становить державної таємниці та не призводить до розголошення професійної таємниці;

15) з метою запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у рамках міжнародного співробітництва надає та одержує від відповідних органів інших держав інформацію стосовно діяльності окремих учасників товарного біржового ринку у випадках і порядку, визначених законами України та/або встановлених відповідними міжнародними договорами України;

16) здійснює інші дії, передбачені законом.

2. Уповноважений орган здійснює свої функції через уповноважених осіб, якими є:

керівник Уповноваженого органу;

посадові особи Уповноваженого органу, уповноважені керівником Уповноваженого органу.

3. Уповноважені посадові особи Уповноваженого органу мають право:

1) безперешкодно входити до біржі за службовим посвідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

2) вимагати й отримувати необхідні документи та інформацію у зв’язку з реалізацією своїх повноважень;

3) на підставі письмового запиту отримувати від посадових та службових осіб учасника товарного біржового ринку, осіб, яким видано кваліфікаційне свідоцтво, письмові пояснення щодо виявлених ознак порушення законодавства на товарному біржовому ринку;

4) вимагати від біржі усунення порушень в діяльності товарної біржі, членів біржі, біржових трейдерів та інших учасників біржових торгів; вимагати від бірж накладення відповідних санкцій на членів біржі та біржових трейдерів, які припустили порушення правил біржі;

5) залучати за погодженням з відповідними державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями їх спеціалістів, депутатів місцевих рад (за їх згодою) для проведення перевірок та ревізій;

6) відповідно до письмового доручення керівництва Уповноваженого органу провадити в межах наданих повноважень розгляд справ про порушення законодавства, що регулює товарний біржовий ринок, порушувати питання перед органами Прокуратури України та Міністерством внутрішніх справ України про проведення розслідувань або інших заходів згідно із законодавством.

4. Уповноважені посадові особи можуть входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що формуються центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування за рішенням Уповноваженого органу.

Стаття 23. Реєстрація правил біржі, додатків та (або) змін до правил

1. Підставою для реєстрації правил біржі, додатків та (або) змін до правил  є заява товарної біржі, яка повинна містити: повне найменування господарського товариства; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; юридичну адресу; місцезнаходження; телефон/телефакс; розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу; кількість членів товарної біржі; прізвище та ініціали керівної особи, її посада та особистий підпис. Заява оформлюється на бланку господарського товариства або завіряється власною печаткою такого товариства.

2. Реєстрацію правил біржі, додатків та (або) змін до правил здійснює Уповноважений орган;

3. Для реєстрації правил біржі, додатків та (або) змін до правил біржа подає до Уповноваженого органу пакет документів згідно переліку:

а) заява; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копія статуту, завірена в установленому порядку;

б) примірник оригіналу (копію, завірену печаткою біржі) протоколу (витягу з протоколу) або іншого документу, яким оформлено рішення про затвердження правил товарної біржі, додатків або змін до правил;

в) правила біржі, додатки та (або) зміни до правил, затверджені загальними зборами членів біржі або іншим органом управління біржі, на який статутом біржі або рішенням загальних зборів біржі покладені функції їх затвердження (у двох примірниках). Обидва примірники повинні бути прошнуровані, сторінки пронумеровані, правила засвідчені підписом керівної особи біржі та печаткою біржі;

г) текст правил біржі, додатків та (або) змін до правил на електронному носії.

4. Реєстрація правил біржі, додатків та (або) змін до правил здійснюється безоплатно.

5. Граничний строк реєстрації правил біржі, додатків та (або) змін до правил становить двадцять сім робочих днів з дня подачі заяви та повного пакету документів до неї; протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації Уповноважений орган письмово повідомляє товарну біржу про результати розгляду. У рішенні про відмову реєстрації правил біржі зазначаються підстави такої відмови.

6. Підставами для прийняття рішення про відмову у реєстрації є:

а) документи, подані для реєстрації правил біржі, додатків та (або) змін до правил, містять недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства;

б) наявність виявлених Уповноваженим органом порушень біржею вимог законодавства.

7. Уповноважений орган затверджує порядок реєстрації правил біржі, додатків та (або) змін до правил.

Стаття 24. Ліцензування товарних бірж щодо організації біржової   торгівлі

Для надання послуг з організації біржової торгівлі товарна біржа повинна отримати ліцензію на організацію біржової торгівлі.

Ліцензування товарних бірж з організації біржової торгівлі здійснюється в порядку передбаченому Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» з врахуванням вимог цього Закону.

Рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі приймається у строк не пізніше ніж тридцять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та всіх необхідних документів, що додаються до заяви.

Товарна біржа має право на здійснення організації біржової діяльності після отримання ліцензії.

Стаття 25. Державний представник на товарній біржі

1. Уповноважений орган може своїм рішенням призначати на товарну біржу державного представника з метою контролю за додержанням біржею правил біржі.

2. Державний представник на біржі має право:

1) бути присутнім на біржових торгах та спостерігати за ходом біржових торгів;

2) брати участь у засіданнях органів управління біржею, зборах членів біржі, засіданнях біржової ради (біржового комітету) з правом дорадчого голосу;

3) ознайомлюватися з усіма документами біржі, зокрема з протоколами загальних зборів, засідань органів управління біржею, прийнятими рішеннями, наказами керівника (керівників) біржі, у тому числі конфіденційного характеру;

4) вносити пропозиції на розгляд керівництва товарної біржі;

5) вносити пропозиції до Уповноваженого органу;

6) здійснювати контроль за виконанням рішень Уповноваженого органу.

3. Права та обов’язки державного представника визначаються цим Законом та положенням про порядок здійснення ним повноважень, яке приймає Уповноважений орган.

4. Державний представник не має права особисто приймати рішення, які є обов’язковими до виконання біржею.

Розділ VІ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ТОВАРНОМУ БІРЖОВОМУ РИНКУ

Стаття 26. Відповідальність за правопорушення на товарному біржовому ринку

1. Уповноважений орган застосовує до товарних бірж фінансові санкції за:

1) провадження діяльності на товарному біржовому ринку, для якої законом встановлені вимоги щодо одержання ліцензії на організацію біржової торгівлі, без відповідної ліцензії –

у розмірі від 5000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) наявність у назві юридичної особи слів «товарна біржа» якщо з дня її реєстрації пройшло понад шість місяців, але така юридична особа не отримала ліцензію на організацію біржової торгівлі –

у розмірі від 5000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) нерозкриття інформації на товарному біржовому ринку відповідно до вимог статті 18 цього Закону –

у розмірі від 100 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4) ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень Уповноваженого органу або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб про усунення порушень законодавства на товарному біржовому ринку в діяльності товарних бірж –

у розмірі від 100 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

5) ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень Уповноваженого органу або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб про усунення порушень законодавства на товарному біржовому ринку в діяльності членів біржі –

у розмірі від 100 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Санкції до товарних бірж, передбачені цією статтею, застосовуються Уповноваженим органом, в межах його компетенції.

3. Рішення посадових осіб Уповноваженого органу про накладення штрафу може бути оскаржено в суді.

У разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Уповноваженого органу.

Стаття 27. Порядок застосування санкцій до товарних бірж за правопорушення на товарному біржовому ринку

Уповноважена особа Уповноваженого органу, яка виявила факт вчинення товарною біржею правопорушення на товарному біржовому ринку, складає акт, який разом з письмовими поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи та пов’язаними з таким правопорушенням документами протягом п’яти робочих днів подає уповноваженій особі Уповноваженого органу, яка має право застосовувати санкцію за правопорушення на товарному біржовому ринку.

Санкції застосовуються керівником Уповноваженого органу, його заступниками, директорами департаментів, уповноваженими посадовими особами після розгляду документів, що підтверджують факт правопорушення.

У разі якщо під час проведення перевірки уповноваженою особою Уповноваженого органу, проводилося вилучення документів, які підтверджують факт порушення, до акта про правопорушення додаються їх копії, а також протокол про вилучення.

Вилучення документів, що підтверджують факт правопорушення, проводиться на строк до трьох робочих днів з обов’язковим складенням протоколу, в якому зазначаються дата його складення, прізвище і посада особи, яка провела вилучення, перелік вилучених документів та день, у який вони відповідно до цього Закону мають бути повернені. Протокол складається у двох примірниках та підписується уповноваженою особою Уповноваженого органу, яка провела вилучення документів. Представнику товарної біржі, документи якої вилучені, у момент вилучення документів видається один з примірників протоколу про їх вилучення.

Уповноважена особа Уповноваженого органу приймає рішення про застосування санкції протягом 30 робочих днів після отримання документів, що підтверджують факт правопорушення. Рішення про застосування санкції оформляється постановою, що надсилається товарній біржі, до якої застосовано санкцію.

Товарна біржа може бути притягнута до відповідальності за вчинення правопорушення на товарному біржовому ринку не пізніше трьох років з дня його вчинення незалежно від санкції.

Товарна біржа не може бути притягнута до відповідальності за дії, що були предметом перевірки, за результатами якої не було виявлено правопорушень на товарному біржовому ринку.

Стаття 28. Кримінальна і майнова відповідальність за порушення    законодавства про товарний біржовий ринок

Посадові особи, які порушують законодавство про товарний біржовий ринок, несуть кримінальну і майнову відповідальність, установлену законами.

Стаття 29. Відповідальність Уповноваженого органу та її посадових осіб

Посадові особи Уповноваженого органу за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків несуть відповідальність у порядку, визначеному законодавством України.

Шкода, заподіяна учасникам товарного біржового ринку неправомірними діями Уповноваженого органу при здійсненні ним своїх повноважень, підлягає відшкодуванню в повному обсязі за рахунок держави відповідно до чинного законодавства.

Стаття 30. Порядок розгляду спорів

Спори, що виникають у ході застосування цього Закону, вирішуються судом у встановленому порядку.

Розділ VІI

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через дванадцять місяців з дня його опублікування.

2. З дня набрання чинності цим Законом визнати таким, що втратив чинність Закон України «Про товарну біржу» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 10, ст. 139).

3. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Товарні біржі, які утворено до набрання чинності цим Законом, зобов’язані протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свою діяльність у відповідність із нормами цього Закону.

5. Товарні біржі звільняються від сплати реєстраційного збору, який передбачений Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», під час реєстрації статуту в новій редакції у зв’язку з приведенням його у відповідність із цим Законом.

6. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122) доповнити статтями 16316 і 24420 такого змісту:

«Стаття 16316. Діяльність на товарному біржовому ринку без ліцензії

Здійснення діяльності на товарному біржовому ринку без ліцензії на організацію біржової торгівлі –

тягне за собою накладення штрафу від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

«Стаття 24420. Центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції з регулювання товарного біржового ринку

Центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції з регулювання товарного біржового ринку, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства на товарному біржовому ринку (стаття 16316).

Від імені центрального органу виконавчої влади, на який покладено функції з регулювання товарного біржового ринку, розглядати справи про адміністративні правопорушення і приймати рішення про зупинення або припинення діяльності товарних бірж мають право керівник центрального органу виконавчої влади, на який покладено функції з регулювання товарного біржового ринку, та його заступники.»;

в частині другій статті 255 цифри «24419» замінити цифрами «24420»;

2) Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України,      2001 р., № 25–26, ст. 131) доповнити статтями 2222 і 2323 такого змісту:

«Стаття 2222. Маніпулювання на товарному біржовому ринку

1. Умисні дії особи, що мають ознаки маніпулювання на товарній біржі, встановлені відповідно до закону щодо регулювання діяльності учасників товарного біржового ринку, що призвели до отримання учасником товарного біржового ринку або третіми особами прибутку в значних розмірах, або уникнення такими особами збитків у значних розмірах, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих фізичних осіб, або державним інтересам, або інтересам юридичних осіб, –

караються штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – караються штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: 1. Значним розміром у цій статті вважається розмір, який у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

2. Значною шкодою у цій статті вважається шкода, яка у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

3. Тяжкими наслідками у цій статті вважається шкода, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

4. Під особами, які вчинили дії, передбачені цією статтею, розуміються службові особи, працівники учасників товарного біржового ринку.»;

«Стаття 2323. Незаконне використання інсайдерської інформації на товарному біржовому ринку

1. Умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації, а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно біржових операцій з біржовим товаром, якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку в значному розмірі, або уникнення учасником товарного біржового ринку чи третіми особами значних збитків, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих фізичних осіб, або державним інтересам, або інтересам юридичних осіб, –

караються штрафом від семисот п’ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження допущених до біржових торгів товарів, яких стосується інсайдерська інформація, якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку в значному розмірі, або уникнення учасником товарного біржового ринку чи третіми особами значних збитків, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих фізичних осіб, або державним інтересам, або інтересам юридичних осіб, –

караються штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки, –

караються штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

4. Дії, передбачені частинами першою – третьою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою, –

караються штрафом від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: 1. Значним розміром (значним збитком, значною шкодою) у цій статті вважається розмір (збиток, шкода), який у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

2. Тяжкими наслідками у цій статті, якщо вони полягають у заподіянні матеріальних збитків, вважаються такі, які у тисячу і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

3. Під особами, які вчинили дії, передбачені цією статтею, розуміються: особи, які мають доступ до інсайдерської інформації у зв’язку з виконанням ними трудових (службових) обов’язків, у тому числі працівники учасників товарного біржового ринку; особи, які ознайомилися з інсайдерською інформацією неправомірним шляхом.»;

3) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144):

у статті 279:

– частини першу, четверту, восьму виключити;

– у частині сьомій слова «і не має на меті одержання прибутку» виключити;

статтю 281 виключити;

4) частину третю статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,   № 36, ст. 299) доповнити пунктом 46 такого змісту:

«46) організація біржової торгівлі на товарному ринку.»;

5) абзац другий пункту 1 статті 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50; 1999 р., № 4, ст. 35; 2002 р., № 33, ст. 236;  2003 р., № 29, ст. 233; 2004 р., № 22, ст. 314; 2006 р., № 14, ст. 116; 2009 р.,      № 36—37, ст. 511; 2012 р., № 7, ст. 53) після слів «працівники Антимонопольного комітету України» доповнити словами «, посадові особи центрального органу виконавчої влади, на який покладено функції з регулювання товарного біржового ринку».

Наші зауваження до проекту ЗУ про ТБР (doc.)

Поширити: