Проект Закону України “Про похідні фінансові інструменти (деривативи)”

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про похідні фінансові інструменти (деривативи) _________________________

Цей Закон регулює відносини, що виникають під час укладення та виконання похідних фінансових інструментів (деривативів) (далі – деривативи), визначає поняття і класифікацію деривативів, а також встановлює принципи їх державного регулювання.

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. В цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

1) базовий актив деривативу (далі – базовий актив) – продукція, емісійні цінні папери (у тому числі іноземних емітентів) та інші фінансові інструменти, валюта України, іноземна валюта, банківські метали, грошове право вимоги, інше майно (послуги), яке визначається базовим активом у нормативно-правових актах регуляторного органу в межах його повноважень;

2) базовий показник деривативу (далі – базовий показник) – ціна базового активу (в тому числі курс відповідної валюти), ціна послуги, процентна ставка, індекс (в тому числі біржовий індекс), показники статистичної інформації (що визначаються незалежно від сторін деривативу), фізичні, біологічні, хімічні показники стану навколишнього середовища, інші показники, які визнаються базовими показниками у нормативно-правових актах регуляторного органу в межах його повноважень;

3) генеральна угода – договір, який визначає загальні умови та порядок укладення деривативів між його сторонами;

4) опціон – дериватив, який укладається як на організованому ринку, так і поза ним, і за яким одна сторона зобов’язується у разі пред’явлення вимоги іншою стороною у майбутньому продати базовий актив іншій стороні (опціон “кол”) або купити базовий актив у іншої сторони (опціон “пут”) за ціною та на інших умовах, визначених сторонами при укладенні договору. Опціон також може передбачати обов’язок однієї сторони сплатити іншій стороні певну суму коштів за набуте право скористатися опціоном (премію опціону);

5) організований ринок:

фондова біржа – для фондових деривативів, деривативів грошового ринку, розрахункових товарних деривативів, а також інших деривативів, вказаних в пункті 4 частини третьої статті 4 цього Закону;

товарна біржа – для товарних деривативів;

6) поставний дериватив – дериватив, який передбачає відчуження базового активу однією або кожною із сторін (в тому числі, із можливістю заміни такого відчуження розрахунками між сторонами в залежності від значення базового показника без відчуження базового активу);

7) дериватив – договір, який відповідає вимогам статті 2 цього Закону;

8) продукція – сільськогосподарська продукція, деревина, мінерали, метали, дорогоцінне каміння, матеріальна продукція рибальства, паливної, хімічної, легкої, харчової та інших видів промисловості;

9) регуляторний орган – Національний банк України – щодо деривативів грошового ринку; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – щодо фондових деривативів, розрахункових товарних деривативів та інших деривативів, вказаних в пункті 4 частини третьої статті 5 цього Закону; центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції з регулювання товарного біржового ринку – щодо поставних товарних деривативів, в межах їх повноважень;

10) ринок деривативів – сукупність учасників ринку деривативів та правовідносин між ними, що виникають під час укладення та виконання деривативів, а також правочинів щодо них;

11) розрахунковий дериватив – дериватив, який передбачає здійснення розрахунків між сторонами в залежності від значення базового показника без відчуження базового активу;

12) своп – дериватив, який укладається як на організованому ринку, так і поза ним, за яким одна або кожна із сторін зобов’язуються здійснювати іншій стороні періодичні або одноразові платежі, суми яких визначаються на підставі значень різних базових показників або різних видів або значень одного базового показника, на умовах, визначених сторонами при укладенні договору. Виконання зобов’язань за свопом може супроводжуватися відчуженням базового активу або обміном базовими активами, з яким(и) пов’язані базові показники, на підставі яких здійснюється визначення розміру платежів сторін;

13) ф’ючерс – дериватив, який укладається на організованому ринку, за яким одна сторона зобов’язується у визначений момент у майбутньому продати базовий актив іншій стороні, а інша сторона зобов’язується купити базовий актив за ціною та на інших умовах, визначених сторонами при укладенні договору;

14) форвард – дериватив, який укладається поза організованим ринком, за яким одна сторона зобов’язується у визначений момент у майбутньому продати базовий актив іншій стороні, а інша сторона зобов’язується купити базовий актив за ціною та на інших умовах, визначених сторонами при укладенні договору.

2. У цьому Законі терміни “кліринг” та “неттінг” вживаються у значенні, визначеному у Законі України “Про цінні папери, фондовий ринок та ринки фінансових інструментів”.

Стаття 2. Поняття деривативу

1. Дериватив – договір, який передбачає одне або декілька таких зобов’язань:

1) обов’язок однієї або кожної із сторін одноразово або періодично сплачувати суми коштів (у тому числі в разі пред’явлення вимоги іншою стороною) в залежності від значення базового показника;

2) обов’язок однієї із сторін на умовах, визначених при укладенні договору, у разі пред’явлення вимоги іншою стороною у майбутньому купити або продати базовий актив або укласти інший дериватив;

3) обов’язок однієї сторони здійснити відчуження базового активу на користь іншої сторони у визначений час у майбутньому, обов’язок іншої сторони прийняти та оплатити такий базовий актив.

2. Договір, який відповідає вимогам, зазначеним у частині першій цієї статті, не є деривативом, якщо:

1) такий договір є договором купівлі-продажу (в тому числі поставки), в якому не міститься вказівки на те, що він є деривативом, який не відноситься до деривативів згідно з нормативно-правовими актами регуляторного органу та який задовольняє всі з нижчевказаних критеріїв:

а) виконання зобов’язань за таким договором передбачається виключно шляхом відчуження (прийняття) базового активу та такий договір не передбачає можливості виконання зобов’язання шляхом здійснення однією із сторін платежів на користь іншої сторони в залежності від ціни базового активу на момент виконання;

б) такий договір не передбачає можливості припинення зобов’язань шляхом укладення іншого договору на аналогічних умовах щодо кількості базового активу та строків його відчуження (при цьому ціна за таким договором може відрізнятись від ціни за первісним договором), за яким сторона, що виступала у якості продавця за первісним договором, виступає у якості покупця, а сторона, що виступала у якості покупця за первісним договором, виступає у якості продавця;

2) такий договір є кредитним договором, договором репо, договором позики, банківського вкладу (депозиту), банківського рахунка, поруки, гарантії, факторингу або страхування;

3) обов’язок сторони щодо сплати суми коштів, розмір якої змінюється в залежності від значення базового показника, виникає внаслідок порушення такою стороною свого зобов’язання за таким договором (неустойкою, відшкодуванням шкоди тощо), та без врахування такого обов’язку договір не відповідає критеріям, зазначеним у частині першій цієї статті.

3. Нормативно-правовими актами регуляторного органу може встановлюватися мінімальний та/або максимальний строки між укладенням деривативу та відчуженням базового активу та (або) остаточними розрахунками за деривативом.

Стаття 3. Базовий актив та базовий показник

1. Дериватив має визначати принаймні один базовий показник.

2. У випадку, коли базовим активом деривативу є інший дериватив, під відчуженням (продажем) та прийняттям (купівлею) такого базового активу вважається укладення деривативу, який є базовим активом.

3. Якщо умовами деривативу передбачається відчуження базового активу (незалежно від наявності умови щодо заміни відчуження грошовими розрахунками між сторонами), який є обмежено оборотоздатним об’єктом цивільних прав, сторонами такого деривативу можуть бути виключно особи, яким може належати такий базовий актив.

Стаття 4. Види деривативів

1. Деривативами є:

1) опціон;

2) своп;

3) ф’ючерс;

4) форвард;

5) інші договори, які укладаються як на організованому ринку, так і поза ним, і які відповідають вимогам, вказаним у частині першій статті 2 цього Закону (за винятком договорів, вказаних у частині другій статті 2 цього Закону), або віднесені нормативно-правовими актами регуляторного органу до деривативів.

2. За наявністю зобов’язання щодо відчуження базового активу деривативи є поставними та розрахунковими. Наявність базового активу у сторони, яка бере на себе зобов’язання щодо відчуження базового активу за поставним деривативом, на момент укладення такого деривативу не вимагається, якщо інше не передбачено умовами деривативу.

3. За типом базового активу та (або) базового показника деривативи поділяються на такі види:

1) деривативи грошового ринку – деривативи, базовим активом яких є валюта України, іноземна валюта, банківські метали або інше майно, яке визначається базовим активом у нормативно-правових актах Національного банку України, або базовим показником яких є курс валюти, валютний індекс (курси декількох валют), ціна на банківські метали, процентна ставка (процентний індекс) або інші показники, які визнаються базовими показниками у нормативно-правових актах Національного банку України;

2) товарні деривативи – деривативи, базовим активом яких є продукція, або інше майно (послуги), яке визначається базовим активом у нормативно-правових актах центрального органу виконавчої влади, на який покладено функції з регулювання товарного біржового ринку, або базовим показником яких є ціна на продукцію, послуги або товарний індекс (ціна на декілька видів продукції);

3) фондові деривативи – деривативи, базовим активом яких є емісійні цінні папери (у тому числі іноземних емітентів), або базовим показником яких є ціна на такі емісійні цінні папери або біржовий індекс;

4) інші деривативи – деривативи, базовим активом яких є право вимоги, інший дериватив, інше майно, яке визначається базовим активом у нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, або базовим показником яких є показники статистичної інформації (що визначаються незалежно від сторін деривативу), фізичні, біологічні, хімічні показники стану навколишнього середовища, інші показники, які визнаються базовими показниками у нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також деривативи, які поєднують ознаки декількох видів деривативів, вказаних у пунктах 1-3 частини третьої цієї статті, та деривативи, які не можуть бути віднесені до інших видів деривативів, вказаних в пунктах 1-3 частини третьої цієї статті.

Стаття 5. Сторони деривативу

1. Стороною фондового деривативу, товарного деривативу, розрахункового деривативу грошового ринку, іншого деривативу, вказаного в пункті 4 частини третьої статті 4 цього Закону, правочину щодо відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за такими деривативами може бути будь-яка особа за умови, що за її дорученням і за її рахунок дериватив укладається торговцем фінансовими інструментами, який діє від імені такої особи (від свого імені). Участь торговця фінансовими інструментами не вимагається у випадках, передбачених частиною восьмою статті 17 Закону України “Про цінні папери, фондовий ринок та ринки фінансових інструментів”.

2. Сторонами поставного деривативу грошового ринку, правочину щодо відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за таким деривативом грошового ринку можуть бути банки (в тому числі такі, що діють у якості комісіонерів) або інші особи, від імені яких такий дериватив грошового ринку або відповідний правочин укладається банком. Якщо стороною такого деривативу грошового ринку або відповідного правочину є банк, який не діє за дорученням і за рахунок іншого клієнта, такий дериватив або правочин укладається іншою стороною з участю другого банку або без такої участі.

3. Укладення деривативів, правочинів щодо відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за ними з іноземними юридичними або іноземними фізичними особами здійснюється виключно кваліфікованими інвесторами з урахуванням вимог частин першої і другої цієї статті.

Додаткові вимоги до укладення деривативів, правочинів щодо відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за ними з іноземними юридичними або іноземними фізичними особами встановлюються нормативно-правовими актами регуляторного органу в межах його повноважень.

Стаття 6. Ринок деривативів

1. Деривативи укладаються як на організованому ринку, так і поза ним.

Нормативно-правовими актами регуляторних органів можуть визначатися види деривативів, які укладаються лише на організованому ринку.

2. Укладення деривативів на організованому ринку здійснюється згідно із стандартними (типовими) формами, що застосовуються на відповідній фондовій або товарній біржі.

Стандартні (типові) форми деривативів розробляються відповідною біржею та затверджуються згідно з вимогами та в порядку, встановленими:

Національним банком України – щодо деривативів грошового ринку;

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку – щодо фондових деривативів, розрахункових товарних деривативів та інших деривативів, вказаних в пункті 4 частини третьої статті 4 цього Закону;

центральним органом виконавчої влади, на який покладено функції з регулювання товарного біржового ринку – щодо поставних товарних деривативів, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики, політики у відповідній сфері залежно від базового активу.

3. Деривативи укладаються поза організованим ринком в порядку встановленому регулятором на підставі генеральної угоди або іншим чином.

4. Нормативно-правовими актами регуляторного органу в межах його повноважень встановлюються вимоги щодо подання інформації сторонами деривативів для внесення до інформаційної бази даних, що створюється в порядку, визначеному Національним банком України.

Національний банк України забезпечує доступ інших органів державної влади до інформаційної бази даних з метою виконання їх повноважень.

Стаття 7. Остаточність проведення розрахунків за деривативами

1. Документи на переказ коштів або розпорядження щодо переказу цінних паперів (далі – розпорядження) з рахунка сторони деривативу не можуть бути відкликані стороною деривативу або будь-якою третьою особою з моменту, визначеного законодавством, що регулює переказ коштів або цінних паперів, внутрішніми правилами особи, що приймає та виконує відповідні розпорядження, або правилами клірингової установи.

2. Такі операції:

а) розпорядження щодо переказу коштів, цінних паперів з рахунка сторони деривативу;

б) визначення зобов’язань сторони деривативу, які підлягають виконанню, що виникли з деривативів, у тому числі шляхом неттінгу зобов’язань або іншим чином, передбаченим в умовах генеральної угоди або у правилах клірингової установи, і проведення розрахунків, які є підставою припинення та (або) виконання таких зобов’язань сторони деривативу;

в) забезпечення виконання зобов’язань сторони деривативу,

вважаються дійсними та законними для будь-яких третіх осіб, а також не можуть бути відкликані, незважаючи на порушення провадження у справі про банкрутство сторони деривативу, запровадження тимчасової адміністрації в стороні деривативу, призначення тимчасового адміністратора сторони деривативу, відсторонення керівництва сторони деривативу та призначення тимчасової адміністрації, прийняття рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію сторони деривативу та (або) введення мораторію на задоволення вимог кредиторів сторони деривативу за умови, що такі розпорядження надані, визначення зобов’язань або проведення розрахунків здійснені та забезпечення виконання зобов’язань виникли до моменту прийняття рішення про неплатоспроможність сторони деривативу відповідно до статті 8 цього Закону.

3. У випадку якщо зазначені в частині другій цієї статті розпорядження надані, визначення зобов’язань або проведення розрахунків здійснені та забезпечення виконання зобов’язань виникли після моменту прийняття рішення про неплатоспроможність сторони деривативу відповідно до статті 10 цього Закону, але протягом того самого робочого дня, коли прийняте відповідне рішення, розпорядження, визначення зобов’язань, проведення розрахунків та створення забезпечення виконання зобов’язань вважаються дійсними та законними для будь-яких третіх осіб, а також не можуть бути відкликані, лише за умови, що клірингова установа або інша особа, якій відповідне розпорядження надане до виконання, доведе, що вона не знала або не повинна була знати про факт прийняття рішення про неплатоспроможність сторони деривативу.

4. До таких операцій:

а) розпорядження щодо переказу коштів, цінних паперів з рахунка сторони деривативу;

б) визначення зобов’язань сторони деривативу, які підлягають виконанню, що виникли з деривативів, у тому числі шляхом неттінгу зобов’язань або іншим чином, передбаченим в умовах генеральної угоди або у правилах клірингової установи, і проведення розрахунків, які є підставою припинення та (або) виконання таких зобов’язань сторони деривативу;

в) створення забезпечення виконання зобов’язань сторони деривативу, яке надане, здійснене або створене відповідно до частин другої та третьої цієї статті,

не застосовуються положення Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, Закону України “Про державне регулювання ринків фінансових інструментів в Україні”, Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, стосовно нікчемності, визнання недійсними, розірвання чи відмови від виконання правочинів (договорів), обмеження чи припинення здійснення операцій, заборони здійснювати зарахування зустрічних однорідних вимог сторони деривативу (в тому числі у випадку, коли таке зарахування впливає на черговість задоволення вимог кредиторів) або спростування майнових дій сторони деривативу, лише на тій підставі, що такі розпорядження, визначення зобов’язань, проведення розрахунків та створення забезпечення виконання зобов’язань надані, здійснені або створені в день прийняття рішення про неплатоспроможність сторони деривативу відповідно до статті 8 цього Закону або в період часу до прийняття рішення про неплатоспроможність сторони деривативу відповідно до статті 8 цього Закону, протягом якого може бути встановлена нікчемність відповідних договорів (правочинів) або майнових дій або вони можуть бути визнані недійсними, розірвані, спростовані, припинені або щодо яких може бути прийнято рішення про відмову від їх виконання.

5. Забезпечення виконання зобов’язань сторони деривативу, створене за умови дотримання вимог частин другої та третьої цієї статті, використовується іншою стороною деривативу або кліринговою установою відповідно до положень законодавства або договору, що не суперечить законодавству.

Стаття 8. Момент прийняття рішення про неплатоспроможність сторони деривативу

1. Моментом прийняття рішення про неплатоспроможність сторони деривативу є дата і час прийняття господарським судом, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або Національним банком України одного з таких рішень:

1) про порушення провадження у справі про банкрутство сторони деривативу;

2) про запровадження тимчасової адміністрації в стороні деривативу, призначення тимчасового адміністратора сторони деривативу або відсторонення керівництва сторони деривативу та призначення тимчасової адміністрації;

3) про відкликання ліцензії та ліквідацію сторони деривативу;

4) про введення мораторію на задоволення вимог кредиторів сторони деривативу.

Стаття 9. Державне регулювання ринку деривативів

1. Державне регулювання ринку деривативів здійснюють Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк України та центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції з регулювання товарного біржового ринку в межах їх повноважень.

Розділ II ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім частини третьої статті 5 Розділу І цього Закону, абзаців тридцять другого та сорок восьмого підпункту з) та абзаців двадцятого та двадцять першого підпункту и) пункту 31) пункту 2 цього Розділу в частині регулювання кваліфікованих інвесторів, які набирають чинності одночасно з набранням чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кваліфікованих інвесторів в цінні папери”.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №18 – 22, ст. 144):

а) слова “торговець цінними паперами” та “професійна діяльність на ринку цінних паперів” в усіх відмінках замінити відповідно словами “торговець фінансовими інструментами” та “професійна діяльність на ринках фінансових інструментів” у відповідному відмінку;

б) у частині третій статті 165 слово “власники” замінити словом “інвестори”;

в) у статті 166:

у назві та тексті статті слова “ринку цінних паперів” замінити словами “ринків фінансових інструментів”;

частину першу викласти у такій редакції:

“З метою реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів, укладення деривативів, створення умов для ефективної мобілізації та розміщення суб’єктами господарювання фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства та захисту прав учасників ринків фінансових інструментів здійснюється державне регулювання ринків фінансових інструментів”;

частину другу доповнити словами “, також Національний банк України та центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції з регулювання товарного біржового ринку в межах повноважень встановлених законодавством”;

у частині четвертій слова “прийнятими відповідно до нього” виключити;

г) частину другу статті 278 викласти у такій редакції:

“2. Правові умови створення та діяльності товарних бірж, а також основні правила здійснення торговельно-біржової діяльності визначаються цим Кодексом, іншими законами та нормативно-правовими актами.”;

д) абзац сьомий частини першої статті 280 викласти у такій редакції:

“розробляти з урахуванням вимог законодавства власні стандарти, типові контракти, а також стандартні (типові) форми деривативів;”;

е) у статті 281:

частину другу доповнити реченням такого змісту:

“У випадку, якщо на товарній біржі здійснюються операції з розрахунковими товарними деривативами, така товарна біржа розробляє окремі правила біржової торгівлі розрахунковими товарними деривативами, що реєструються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.”;

частину третю виключити;

частину четверту доповнити реченням такого змісту:

“Біржові операції з укладення розрахункових товарних деривативів дозволяється здійснювати тільки тим членам біржі та брокерам, які мають ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на торгівлю товарними деривативами. Біржові операції з укладення розрахункових товарних деривативів, що здійснюються членами біржі, які здійснюють виробничу діяльність на товарному ринку, від власного імені та за власний рахунок, здійснюються без ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на торгівлю товарними деривативами.”;

є) назву параграфу 3 глави 35 викласти у такій редакції:

“Параграф 3. Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами. Фондова біржа”;

ж) у статті 356:

назву статті доповнити словами “, укладенням деривативів і правочинів щодо них”;

частину першу викласти у такій редакції:

“1. Посередницькою діяльністю у сфері випуску та обігу цінних паперів, укладенням деривативів і правочинів щодо них є підприємницька діяльність суб’єктів господарювання (далі – торговці фінансовими інструментами), для яких операції з фінансовими інструментами становлять виключний вид їх діяльності або яким така діяльність дозволена законом.”;

у частині третій слова “цінними паперами” замінити словами “фінансовими інструментами”;

з) у статті 357:

назву статті доповнити словами “, укладення деривативів і правочинів щодо них”;

частину першу після слів “цінних паперів” доповнити словами “, укладення деривативів і правочинів щодо них”;

частину другу викласти у такій редакції:

“2. Торговці фінансовими інструментами здійснюють окремі види діяльності, пов’язані з обігом цінних паперів, укладенням деривативів і правочинів щодо них (надання консультаційних послуг щодо емісії, обігу та обліку цінних паперів, щодо прав та обов’язків емітента, інвестора та/або особи, яка видала неемісійний цінний папір, щодо обігу та обліку інших фінансових інструментів, а також щодо здійснення фінансових інвестицій у зазначені цінні папери та інші фінансові інструменти тощо).”;

и) у статті 358:

назву статті доповнити словами “, укладення деривативів і правочинів щодо них”;

частини першу та другу викласти у такій редакції:

“1. Ліцензію на здійснення будь-якого виду посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів, укладення деривативів і правочинів щодо них не може одержати торговець фінансовими інструментами, який безпосередньо або побічно володіє майном іншого торговця фінансовими інструментами, вартість якого перевищує розмір, встановлений законом.

2. Торговець фінансовими інструментами, який має ліцензію на здійснення будь-якого виду посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів, укладення деривативів і правочинів щодо них, не може безпосередньо або побічно володіти майном іншого торговця фінансовими інструментами, вартість якого перевищує розмір, встановлений законом.”;

і) у статті 359:

назву статті доповнити словами “, деривативів і правочинів щодо них”;

частину першу викласти у такій редакції:

“1. Обов’язки торговця фінансовими інструментами при виконанні доручень клієнтів встановлюються законодавством.”;

частини третю та четверту викласти у такій редакції:

“3. Вимоги до укладення угод щодо цінних паперів, деривативів та правочинів щодо них встановлюються законодавством.

4. Особливості ведення бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та деривативами визначаються відповідно до законодавства.”;

ї) у статті 360:

у частині першій слова “ринку цінних паперів” замінити словами “фондового ринку”;

частину другу викласти у такій редакції:

“2. Фондова біржа створюється засновниками – торговцями фінансовими інструментами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, в порядку, встановленому законом.”;

2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 p., додаток до №51, ст. 1122):

а) у тексті Кодексу слова “професійний учасник фондового ринку” та “професійна діяльність на фондовому ринку” в усіх відмінках замінити відповідно словами “професійний учасник ринків фінансових інструментів” та “професійна діяльність на ринках фінансових інструментів” у відповідному відмінку;

б) у статті 1637:

назву викласти у такій редакції:

“Стаття 1637.Діяльність на ринках фінансових інструментів без ліцензії”;

слова “цінними паперами” замінити на “фінансовими інструментами”;

в) у статті 1638:

назву викласти у такій редакції:

“Стаття 1638. Маніпулювання на ринках фінансових інструментів”;

слова “учасника фондового ринку” замінити словами “учасника ринків фінансових інструментів”, слова “ринку цінних паперів” замінити словами “ринків фінансових інструментів”;

г) абзац перший статті 1639 викласти у такій редакції:

“Умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації, а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів, укладення деривативів або правочинів щодо відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за ними, щодо яких отримана така інсайдерська інформація, а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів, укладення деривативів або відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за ними, щодо яких отримана така інсайдерська інформація, -“;

ґ) у назві та тексті статті 16311 слова “фондовий ринок” в усіх відмінках замінити словами “ринки фінансових інструментів” у відповідному відмінку;

д) у статті 18830 слова “учасника фондового ринку” замінити словами “учасника ринків фінансових інструментів”, слова “ринку цінних паперів” замінити словами “ринках фінансових інструментів”;

е) у статті 24417 слова “ринку цінних паперів” замінити словами “ринках фінансових інструментів”;

3) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №25 – 26, ст. 131):

а) у тексті Кодексу слова “професійний учасник фондового ринку” та “професійна діяльність на фондовому ринку” в усіх відмінках замінити відповідно словами “професійний учасник ринків фінансових інструментів” та “професійна діяльність на ринках фінансових інструментів” у відповідному відмінку;

б) у статті 2221:

назву викласти у такій редакції:

“Стаття 2221. Маніпулювання на ринках фінансових інструментів”;

слова “учасника фондового ринку” замінити словами “учасника ринків фінансових інструментів”, слова “фондовій біржі” замінити словами “ринках фінансових інструментів”, слова “ринку цінних паперів” замінити словами “ринків фінансових інструментів”;

в) у статті 2232 слова “фондового ринку” замінити словами “ринків фінансових інструментів”;

г) у статті 2321:

абзац перший частини першої викласти у такій редакції:

“1. Умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації, а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів, укладення деривативів або правочинів щодо відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за ними, щодо яких отримана така інсайдерська інформація, якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку в значному розмірі, або уникнення учасником ринків фінансових інструментів чи третіми особами значних збитків, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, – “;

в абзаці першому частини другої слова “цінних паперів чи похідних (деривативів)” замінити словами “цінних паперів, укладення деривативів або відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за ними”, слова “фондового ринку” замінити словами “ринків фінансових інструментів”;

4) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №40 – 44, ст. 131):

а) пункт 3 частини першої статті 195 викласти у такій редакції:

“3) похідні цінні папери, які посвідчують право власника у визначений умовами випуску час вимагати від емітента придбання або продажу базового активу та (або) здійснення платежу (платежів) в залежності від значення базового показника, або права власника яких визначаються умовами деривативу, які становлять частину умов випуску таких цінних паперів (крім цінних паперів, які надають право їх власнику обміняти такі цінні папери на інші цінні папери);”;

б) у статті 207:

абзац перший частини першої викласти у такій редакції:

“1. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному документі або у кількох документах (в тому числі електронних), листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.”;

абзац перший частини другої доповнити реченням такого змісту: “Якщо зміст правочину зафіксований у кількох документах, зміст решти документів може бути включений до підписаного сторонами документу шляхом посилань, якщо інше не передбачено законом.”;

абзац другий частини другої доповнити словами “якщо інше не передбачено законом”;

частину третю доповнити словами “або іншим чином врегульовується порядок його використання сторонами”;

в) у статті 218:

абзац перший частини першої викласти у такій редакції:

“1. Недодержання сторонами письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має наслідком його недійсність, крім випадків, встановлених законом, але позбавляє сторони права у випадку спору посилатися на свідчення свідків для підтвердження чи заперечення факту вчинення правочину або для підтвердження чи оспорювання його умов. Факт вчинення правочину або його умови доводяться письмовими доказами, засобами аудіо-, відеозапису та іншими доказами.”;

абзац другий частини першої виключити;

г) частину другу статті 512 після слів “встановлених законом” доповнити словами “або договором”;

ґ) частину першу статті 572 після слів “забезпеченого заставою,” доповнити словами “а також в інших випадках, встановлених законом або договором,”;

д) частину першу статті 584 доповнити реченням такого змісту:

“Суть, розмір і строк виконання зобов’язання, забезпеченого заставою, можуть бути визначені шляхом відсилання до документу, яким передбачене відповідне зобов’язання.”;

е) у частині першій статті 630 слова “, оприлюднених у встановленому порядку” виключити;

є) в абзаці першому частини першої статті 638 слова “в належній формі” виключити;

ж) статтю 979 доповнити новою частиною другою такого змісту:

“2. Дериватив не вважається договором страхування.”;

з) у главі 72 після слів “Глава 72. Банківський рахунок” доповнити найменування параграфу такого змісту:

“§1. Загальні положення про банківський рахунок”;

и) частину третю статті 1066 викласти у такій редакції:

“3. Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами, не передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.”;

і) у частині другій статті 1071 слова “законом чи договором між банком і клієнтом” замінити словами “законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку”;

ї) статтю 1074 після слів “встановлених законом” доповнити словами “або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на рахунку”;

й) главу 72 після статті 1076 доповнити новим параграфом 2 такого змісту:

“§2. Рахунок умовного зберігання (ескроу)

Стаття 10761. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу)

1. За договором рахунка умовного зберігання (ескроу) банк зобов’язується приймати, зараховувати та блокувати на рахунку умовного зберігання (ескроу), відкритому клієнту (володільцю рахунка), грошові кошти, отримані від володільця рахунка, та перераховувати такі кошти особі, вказаній володільцем рахунка (бенефіціару) або бенефіціаром, або повернути такі кошти володільцю рахунка за настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).

2. Якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк має право використовувати грошові кошти на рахунку умовного зберігання, гарантуючи вчасне перерахування таких коштів бенефіціару або особі, вказаній ним, або повернення таких коштів володільцю рахунка згідно з умовами договору рахунка умовного зберігання (ескроу).

3. До відносин сторін у зв’язку із відкриттям, обслуговуванням та закриттям рахунка умовного зберігання (ескроу) застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом та не випливає із суті правовідносин між банком, володільцем рахунка та бенефіціаром.

Стаття 10762. Операції за рахунком умовного зберігання (ескроу)

1. За рахунком умовного зберігання (ескроу) виконуються виключно операції з зарахування банком отриманих від володільця рахунка грошових коштів, призначених для перерахування бенефіціару або вказаній ним особі за настання підстав, визначених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), та операції з перерахування таких коштів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення їх володільцю рахунка відповідно до умов договору рахунка умовного зберігання (ескроу).

2. Зарахування грошових коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) здійснюється одноразово або періодично в порядку, встановленому договором рахунка умовного зберігання (ескроу).

3. За настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк зобов’язаний у встановлений договором строк (а за його відсутності – протягом семи календарних днів з дати настання відповідних підстав) видати суму, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), бенефіціару або перерахувати її на вказаний ним рахунок. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачати видачу або перерахування бенефіціару або вказаній ним особі суми, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), частинами в залежності від настання вказаних у договорі підстав.

4. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачати підстави, за настання яких вся сума, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), або її частина підлягає поверненню володільцю рахунка.

Стаття 10763. Перевірка підстав для перерахування коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу)

1. Якщо договір рахунка умовного зберігання (ескроу) передбачає надання банку документів, які підтверджують настання підстав для перерахування бенефіціару або вказаній ним особі грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), або повернення таких коштів володільцю рахунка, банк перевіряє такі документи виключно за зовнішніми ознаками, якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу) або законом.

2. За наявності у банку обґрунтованих підстав вважати, що такі документи не є справжніми, банк зобов’язаний відмовити відповідній особі у перерахуванні грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу).

3. Договором рахунка умовного зберігання (ескроу) на банк може бути покладений обов’язок щодо перевірки настання підстав для перерахування коштів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення коштів володільцю рахунка.

Стаття 10764. Обмеження щодо розпорядження коштами на рахунку умовного зберігання (ескроу)

1. Якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу), ані володілець рахунка, ані бенефіціар не мають права розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу).

2. Якщо договором рахунка умовного зберігання (ескроу) передбачена можливість розпорядження грошовими коштами на рахунку, володілець рахунка і банк можуть встановити обмеження щодо такого розпорядження.

Стаття 10765. Винагорода банку за договором рахунка умовного зберігання (ескроу)

1. Договором рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачатися винагорода банку за послуги, пов’язані із обслуговуванням рахунка та здійсненням операцій за ним.

2. Винагорода банку не утримується з грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу).

Стаття 10766. Статус грошових коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу)

1. Грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), мають бути відокремлені від іншого майна банку, в якому відкрито рахунок.

2. Звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за зобов’язаннями банку, в якому відкрито рахунок (в тому числі у разі його ліквідації), не допускається, за винятком суми грошових коштів на рахунку, яку банк має право утримати у якості винагороди станом на дату звернення стягнення згідно з договором рахунка умовного зберігання (ескроу).

3. Звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за зобов’язаннями володільця рахунка або бенефіціара (в тому числі у разі їх ліквідації) не допускається. При цьому допускається звернення стягнення на право вимоги володільця рахунка або бенефіціара до банку на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу) (в тому числі на право вимоги виплати грошових коштів (або їх частини), що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за настання підстав, встановлених договором рахунка умовного зберігання (ескроу)).

Стаття 10767. Внесення змін до договору рахунка умовного зберігання (ескроу)

1. Будь-які зміни до договору рахунка умовного зберігання (ескроу) (за винятком змін, вказаних у частині другій цієї статті) вносяться виключно за умови надання попередньої письмової згоди на такі зміни бенефіціаром незалежно від того, чи є бенефіціар стороною договору рахунка умовного зберігання (ескроу).

2. Якщо бенефіціар не є стороною договору рахунка умовного зберігання (ескроу), без його згоди до такого договору вносяться зміни, які не впливають на права бенефіціара, що виникають на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу). У випадку виникнення спору обов’язок щодо доведення того, що відповідні зміни до договору рахунка умовного зберігання (ескроу) не впливають на права бенефіціара, покладається на володільця рахунка та (або) банк.

Стаття 10768. Припинення договору рахунка умовного зберігання (ескроу) та закриття рахунка умовного зберігання(ескроу)

1. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) припиняється із закінченням строку (настанням терміну припинення) договору умовного рахунка зберігання (ескроу) або за настання інших обставин, встановлених у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу).

2. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) припиняється у разі ліквідації банку, в якому відкритий рахунок умовного зберігання (ескроу).

3. Розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) допускається у будь-який час за заявою володільця рахунка та виключно за умови отримання письмової згоди бенефіціара на розірвання договору. Договір вважається розірваним з моменту отримання банком останнього з таких документів: заяви володільця рахунка та письмової згоди бенефіціара на розірвання договору, а якщо заява володільця рахунка та письмова згода бенефіціара містяться в одному документі, то з моменту отримання банком такого документа.

4. У випадку припинення або розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) банк закриває рахунок умовного зберігання (ескроу), а грошові кошти, що знаходяться на рахунку, повертаються володільцеві рахунка, а за настання на момент припинення або розірвання договору підстав, вказаних у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу), такі кошти (або їх частина, якщо це передбачено договором) передаються бенефіціару або вказаній ним особі.

У разі розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за заявою володільця рахунка та письмовою згодою бенефіціара, володілець рахунка та бенефіціар можуть спільно передбачити, що грошові кошти (або їх частина) передаються володільцю рахунка та (або) бенефіціару незалежно від настання підстав, вказаних у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу).

5. Положення стаття 1075 цього Кодексу не застосовуються до договору рахунка умовного зберігання (ескроу).

Стаття 10769. Надання відомостей, що становлять банківську таємницю

1. Право вимагати надання відомостей щодо рахунка умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним має як володілець рахунка, так і бенефіціар.”;

5) у частині першій статті 8 Закону України “Про аудиторську діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №23, ст. 243; 2011 р., №44, ст. 462):

а) у пунктах 1 і 3 слова “ринок цінних паперів” в усіх відмінках замінити словами “ринки фінансових інструментів” у відповідному відмінку;

б) у пункті 3 слова “та похідних (деривативів)” виключити;

6) у Законі України “Про банки і банківську діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №5 – 6, ст. 30):

а) статтю 2 доповнити частиною четвертою такого змісту:

“Терміни “дериватив” та “дериватив грошового ринку” вживаються у значеннях, визначених Законом України “Про похідні фінансові інструменти (деривативи)”.”;

б) у статті 47:

частину восьму доповнити новим пунктом 8 такого змісту:

“8) укладення деривативів грошового ринку та правочинів щодо таких деривативів від свого імені та (або) за свій рахунок або від імені, за дорученням та за рахунок клієнта банку відповідно до вимог законодавства України (в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України).”

доповнити статтю новою частиною п’ятнадцятою такого змісту:

“У разі укладення деривативів грошового ринку з клієнтом або від імені та (або) за дорученням та за рахунок клієнта до відносин банку з клієнтом застосовуються положення статті 171 Закону України “Про цінні папери, фондовий ринок та ринки фінансових інструментів.”;

в) частину другу статті 59 викласти у такій редакції:

“Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” та (або) іншими законами. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми, або коли інше передбачено договором або законом.”;

7) у Законі України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №32 – 33, ст. 413):

а) доповнити статтю 1 частиною другою такого змісту:

“2. Термін “професійний учасник ринків фінансових інструментів” вживається у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України “Про цінні папери, фондовий ринок та ринки фінансових інструментів”. Термін “дериватив” вживається у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України “Про похідні фінансові інструменти (деривативи)”.

б) частину третю статті 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Провадження у справі про визнання суб’єкта підприємницької діяльності, який є стороною одного або кількох деривативів, неплатоспроможним (банкрутом) здійснюється у порядку, передбаченому цим Законом, з урахуванням особливостей, передбачених законодавством про похідні фінансові інструменти (деривативи).”;

в) доповнити Закон новою статтею 891 такого змісту:

“Стаття 891. Особливості банкрутства суб’єкта підприємницької діяльності, який є стороною одного або кількох деривативів, укладених відповідно до генеральної угоди

1. Ліквідаційний неттінг – здійснення усіх наступних дій відповідно до умов генеральної угоди:

припинення всіх зобов’язань за одним або кількома деривативами, укладеними суб’єктом підприємницької діяльності відповідно до генеральної угоди, в дату, передбачену такою генеральною угодою, або в дату, що передує даті порушення провадження у справі про банкрутство та (або) даті введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, в залежності від того, яка з вказаних дат наступає раніше;

здійснення оцінки зобов’язань сторін за такими деривативами в порядку, передбаченому генеральною угодою;

заміна припинених зобов’язань сторін єдиним грошовим зобов’язанням, за яким одна зі сторін (сума оцінки зобов’язань якої є більшою) генеральної угоди має сплатити іншій стороні (сума оцінки зобов’язань якої є меншою) генеральної угоди певну грошову суму (нетто-зобов’язання), що визначається на підставі оцінки всіх припинених зобов’язань відповідно до умов генеральної угоди.

Іншою стороною генеральної угоди, що передбачає процедуру проведення ліквідаційного неттінгу та на підставі якої укладаються відповідні деривативи, має бути одна з наступних осіб:

професійний учасник ринків фінансових інструментів;

банк;

Національний банк України;

іноземний банк;

орган банківського нагляду (центральний банк) іноземної держави;

іноземна юридична особа, яка володіє правом відповідно до особистого закону на здійснення професійної діяльності на ринках цінних паперів та (або) похідних фінансових інструментів (деривативів);

держава в особі уповноважених нею органів державної влади, міська рада;

іноземна держава або іноземний орган місцевого самоврядування,

міжнародна фінансова організація.

2. Будь-які положення цього Закону не впливають на законність та дійсність, а також неможливість відкликання проведення ліквідаційного неттінгу стосовно зобов’язань суб’єкта підприємницької діяльності, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство та (або) був введений мораторій на задоволення вимог кредиторів, за одним або кількома деривативами відповідно до умов генеральної угоди, а також звернення стягнення на предмет обтяжень, які забезпечують виконання зобов’язань сторін за генеральною угодою.

Проведення ліквідаційного неттінгу відповідно до умов генеральної угоди та звернення стягнення на предмет обтяжень, які забезпечують виконання зобов’язань сторін за генеральною угодою, не потребують будь-якої згоди та (або) затвердження таким суб’єктом підприємницької діяльності, арбітражним керуючим, кредитором(-ами) та (або) господарським судом, вважаються такими, що не порушують будь-які майнові права інших кредиторів, не спростовуються та не визнаються недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство на будь-яких підставах, передбачених цим Законом. До проведення ліквідаційного неттінгу та (або) до будь-якого деривативу, укладеного відповідно до генеральної угоди, не застосовується процедура відмови від виконання правочинів (договорів) у процедурі санації, а на звернення стягнення на предмет обтяжень, які забезпечують виконання зобов’язань сторін за генеральною угодою, не поширюється дія мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Господарський суд може визнати недійсним дериватив, стосовно якого був проведений ліквідаційний неттінг, з підстав, передбачених статтею 20 цього Закону, за заявою арбітражного керуючого. Визнання недійсним деривативу, стосовно якого був проведений ліквідаційний неттінг, з підстав, передбачених статтею 20 цього Закону, не призводить до недійсності проведеного ліквідаційного неттінгу щодо всіх інших деривативів та звернення стягнення на предмети обтяження, які забезпечують виконання зобов’язань сторін за генеральною угодою. У випадку визнання недійсним деривативу, стосовно якого був проведений ліквідаційний неттінг, з підстав, передбачених статтею 20 цього Закону, застосовуються правові наслідки, передбачені статтею 20 цього Закону.

3. Ліквідаційний неттінг не проводиться у будь-якому з наступних випадків:

якщо відповідна генеральна угода не передбачає можливості або процедури його проведення;

якщо відповідна генеральна угода укладена після порушення щодо суб’єкта підприємницької діяльності провадження у справі про банкрутство та (або) введення щодо нього мораторію на задоволення вимог кредиторів;

стосовно деривативів, які укладені суб’єктом підприємницької діяльності на підставі відповідної генеральної угоди, після порушення щодо такого суб’єкта підприємницької діяльності провадження у справі про банкрутство та (або) введення щодо нього мораторію на задоволення вимог кредиторів.

4. Положення цієї статті також застосовуються до операцій репо, операцій з цінними паперами та операціями з валютою, що здійснюються на підставі правочинів, вчинених відповідно до генеральної угоди.”;

8) у Законі України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №51, ст. 292):

а) у тексті Закону слова “законодавство України про цінні папери” та “законодавство про цінні папери” в усіх відмінках замінити словами “законодавство про ринки фінансових інструментів” у відповідному відмінку;

б) у назві Закону, абзаці дев’ятому статті 1, назві та абзацах першому, п’ятому, дев’ятому – одинадцятому статті 2, назвах та тексті статей 3, 4, 5, тексті статей 6 – 8, 10, назві та тексті статті 11, частині четвертій статті 112, назві та тексті статті 12, частині другій статті 15 слова “ринок цінних паперів” в усіх відмінках замінити словами “ринки фінансових інструментів” у відповідному відмінку;

в) в абзаці сьомому статті 2, пунктах 5, 10 частини першої статті 4, першому реченні частини третьої статті 5, пунктах 141, 16, 19, 371, 373 – 375, 379 частини другої статті 7, пунктах 91, 18 – 20 статті 8, назві та тексті статті 101, пункті 11 частини першої статті 11, абзаці сьомому частини першої статті 112 слова “фондовий ринок” в усіх відмінках замінити словами “ринки фінансових інструментів” у відповідному відмінку;

г) у частині шостій статті 4, пункті 12 частини другої статті 7, пункті 1 статті 8, пункті 4 частини першої статті 11 слова “цінні папери” в усіх відмінках замінити словами “фінансові інструменти” у відповідному відмінку;

ґ) преамбулу Закону викласти у такій редакції:

“Цей Закон визначає правові засади здійснення державного регулювання ринків фінансових інструментів та державного контролю за випуском і обігом цінних паперів та укладенням і виконанням похідних фінансових інструментів (деривативів) (далі – деривативи) і правочинів щодо них в Україні.”;

д) у статті 1:

абзац другий викласти у такій редакції:

“державне регулювання ринків фінансових інструментів – здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринками фінансових інструментів та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері;”;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

“похідні цінні папери – цінні папери, які посвідчують право власника у визначений умовами випуску час вимагати від емітента придбання або продажу базового активу та (або) здійснення платежу (платежів) в залежності від значення базового показника, або права власника яких визначаються умовами похідного фінансового інструмента (деривативу), які становлять частину умов випуску таких цінних паперів (крім цінних паперів, які надають право їх власнику обміняти такі цінні папери на інші цінні папери);”;

доповнити статтю частиною другою в такій редакції:

“Терміни “фінансовий інструмент”, “ринки фінансових інструментів” вживається у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України “Про цінні папери, фондовий ринок та ринки фінансових інструментів”. Терміни “дериватив”, “дериватив грошового ринку” та “розрахунковий дериватив” вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України “Про похідні фінансові інструменти (деривативи).”;

е) у статті 2:

абзац другий викласти у такій редакції:

“реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів, укладення і виконання деривативів і правочинів щодо них;”;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

“одержання учасниками ринків фінансових інструментів інформації про умови випуску та обігу цінних паперів, укладення і виконання деривативів і правочинів щодо них, результати фінансово-господарської діяльності емітентів, обсяги і характер угод з цінними паперами та деривативами та іншої інформації, що впливає на формування цін на ринках фінансових інструментів;”;

в абзаці восьмому слова “фондові ринки” замінити словами “ринки фінансових інструментів”;

є) у статті 3:

абзац третій викласти у такій редакції:

“регулювання випуску та обігу цінних паперів, укладення і виконання деривативів і правочинів щодо них, прав та обов’язків учасників ринків фінансових інструментів;”;

в абзаці одинадцятому слова “учасниками фондового ринку” замінити словами “учасниками ринків фінансових інструментів”;

абзац дванадцятий викласти у такій редакції:

“реєстрація стандартних (типових) форм деривативів, які укладаються на фондових та товарних біржах;”;

абзац чотирнадцятий доповнити словами “, укладення та виконання деривативів і правочинів щодо них”;

абзац п’ятнадцятий доповнити словами “, укладенням та виконанням деривативів і правочинів щодо них.”;

ж) у статті 4:

у частині першій

абзац перший доповнити словами “(крім діяльності банків на ринку деривативів грошового ринку та діяльності товарних бірж з організації торгівлі поставними товарними деривативами)”;

пункти 1 та 2 викласти у такій редакції:

“1) брокерська діяльність – укладення торговцем фінансовими інструментами деривативів та цивільно-правових договорів (зокрема на підставі договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів і деривативів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи;

2) дилерська діяльність – укладення торговцем фінансовими інструментами деривативів та цивільно-правових договорів щодо цінних паперів і деривативів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу цінних паперів та відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за деривативами, крім випадків, передбачених законом;”;

у пункті 3 слова “торговцем цінними паперами” замінити словами “торговцем фінансовими інструментами”;

пункт 4 викласти у такій редакції:

“4) діяльність з управління фінансовими інструментами – діяльність, яка провадиться торговцем фінансовими інструментами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами, майновими правами за деривативами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та майнові права за деривативами, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами, майновими правами за деривативами та грошовими коштами, які належать на праві власності установнику управління, в його інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб;”;

перше речення пункту 10 викласти у такій редакції:

“10) діяльність з організації торгівлі на ринках фінансових інструментів – діяльність фондової біржі та товарної біржі (стосовно товарних деривативів) із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно пропозицій цінних паперів та інших фінансових інструментів і попиту на них, проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, централізованого укладання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів згідно з правилами, встановленими такою фондовою або товарною біржею, зареєстрованими у встановленому законом порядку.”;

частину третю викласти у такій редакції:

“Ліцензування професійної діяльності на ринках фінансових інструментів (крім діяльності банків на ринку деривативів грошового ринку та діяльності товарних бірж з організації торгівлі поставними товарними деривативами) здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законів України, що регулюють ринки фінансових інструментів, нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цими законами, та з урахуванням вимог статей 13 та 19 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.”;

з) у статті 6:

у частині шістнадцятій слова “учасників фондового ринку” замінити словами “учасників ринків фінансових інструментів”;

у частині двадцять четвертій слова “розвитку фондового ринку” замінити словами “розвитку ринків фінансових інструментів”;

и) у статті 7:

у частині першій

пункти 1 – 3 викласти у такій редакції:

“1) формування та забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку та функціонування ринків фінансових інструментів в Україні (крім деривативів грошового ринку та товарних деривативів), сприяння адаптації національних ринків фінансових інструментів до міжнародних стандартів;

2) координація діяльності державних органів з питань функціонування в Україні ринків фінансових інструментів в межах компетенції;

3) здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних паперів, укладенням і виконанням деривативів і правочинів щодо них на території України, а також у сфері спільного інвестування в межах компетенції;”;

пункт 6 викласти у такій редакції:

“6) узагальнення практики застосування законодавства України з питань випуску та обігу цінних паперів в Україні, укладення та виконання деривативів і правочинів щодо них, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення в межах компетенції”;

у частині другій

у пункті 1 слова “та їх похідних” виключити;

пункт 7 викласти у такій редакції:

“7) встановлює вимоги до правил фондової біржі та товарної біржі (стосовно торгівлі розрахунковими товарними деривативами) та реєструє їх правила (зміни до них, в тому числі стандартні (типові) форми);”;

пункт 9 викласти у такій редакції:

“9) встановлює порядок та видає ліцензії на провадження діяльності на ринках фінансових інструментів (крім діяльності банків на ринку деривативів грошового ринку та діяльності товарних бірж з організації торгівлі поставними товарними деривативами), а також анулює зазначені ліцензії в разі порушення вимог законодавства про ринки фінансових інструментів;”

пункт 13 викласти у такій редакції:

“13) здійснює контроль за дотриманням законодавства і призначає державних представників на фондових біржах, товарних біржах, які здійснюють торгівлю розрахунковими товарними деривативами, та у депозитаріях;”;

пункт 17 викласти у такій редакції:

“17) координує роботу з підготовки фахівців з питань ринків фінансових інструментів, встановлює кваліфікаційні вимоги щодо осіб, які здійснюють професійну діяльність з фінансовими інструментами, що ліцензується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та проводить сертифікацію фахівців шляхом видачі сертифікатів на право здійснення професійної діяльності з фінансовими інструментами в Україні на підприємствах, які мають відповідну ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також анулювання таких сертифікатів;”

пункт 372 викласти у такій редакції:

“372) встановлює критерії суттєвого відхилення ціни від поточної ціни відповідного фінансового інструменту на фондовій біржі та товарній біржі, яка організує торгівлю розрахунковими товарними деривативами, залежно від виду, ліквідності та (або) ринкової вартості такого інструменту;”;

і) у статті 8:

пункти 2 та 3 викласти у такій редакції:

“2) встановлювати обов’язкові нормативи достатності власних коштів та інші показники і вимоги, що обмежують ризики по операціях з фінансовими інструментами в ході здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, укладення і виконання деривативів і правочинів щодо них, інших видів професійної діяльності на ринках фінансових інструментів (за винятком банківських операцій), якщо інше не передбачено законами України;

3) встановлювати за погодженням з Кабінетом Міністрів України розмір плати за видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках фінансових інструментів, які видаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, їх дублікатів і копій, переоформлення зазначених ліцензій та за видачу сертифікатів на право здійснення професійної діяльності з фінансовими інструментами в Україні і їх дублікатів, а також за реєстрацію документів та надання відповідної інформації на запит юридичних і фізичних осіб, яка зараховується до Державного бюджету України;”

пункт 7 викласти у такій редакції:

“7) у разі порушення фондовою біржею або товарною біржею, яка організує торгівлю розрахунковими товарними деривативами, законодавства про ринки фінансових інструментів, статуту та правил фондової або товарної біржі зупиняти торгівлю на фондовій або товарній біржі до усунення таких порушень;”;

пункт 10 викласти у такій редакції:

“10) надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну діяльність на ринках фінансових інструментів, фондовим біржам, товарним біржам, які здійснюють торгівлю розрахунковими товарними деривативами, та саморегулівним організаціям обов’язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про ринки фінансових інструментів та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства;”;

пункт 14 доповнити словами “, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку”;

пункти 15 та 16 викласти у такій редакції:

“15) порушувати питання про звільнення з посад керівників фондових бірж, товарних бірж, які здійснюють торгівлю розрахунковими товарними деривативами, та інших установ інфраструктури ринків фінансових інструментів у випадках недодержання ними чинного законодавства України, з метою захисту інтересів інвесторів та громадян;

16) призначати тимчасово (до двох місяців) керівників фондових бірж, депозитаріїв та інших установ інфраструктури ринків фінансових інструментів, зупиняти або припиняти допуск цінних паперів на фондові біржі або торгівлю ними на будь-якій фондовій біржі, операції з деривативами на фондових та товарних біржах, які здійснюють торгівлю розрахунковими товарними деривативами, зупиняти кліринг та укладення договорів купівлі-продажу, цінних паперів, правочинів щодо деривативів на фондових і товарних біржах, які здійснюють торгівлю розрахунковими товарними деривативами, на певний термін для захисту держави, інвесторів;”;

пункт 31 викласти у такій редакції:

“31) звертатися до судів із запитами щодо надання інформації про знаходження у них на розгляді справ щодо цінних паперів, деривативів, та корпоративного управління у зв’язку з розглядом Комісією питань діяльності відповідних емітентів та професійних учасників ринків фінансових інструментів;”;

доповнити пунктом 321 такого змісту:

“321) встановлювати вимоги щодо подання інформації сторонами фондових деривативів, розрахункових товарних деривативів та деривативів, вказаних в пункті 4 частини третьої статті 4 Закону України “Про похідні фінансові інструменти (деривативи)”, для внесення до інформаційної бази даних, що створюється в порядку, визначеному Національним банком України;”;

ї) в абзаці п’ятому частини другої статті 9 після слів “обігу цінних паперів” доповнити словами “, укладення та виконання деривативів і правочинів щодо них”;

й) у статті 101:

у частині першій

у пунктах 3, 4 та 8 слова “фондова біржа” в усіх відмінках замінити словами “фондова або товарна біржа ” у відповідному відмінку;

пункт 6 викласти у такій редакції:

“6) неодноразове протягом торговельного дня здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети та здійснюються з метою введення в оману учасників ринку щодо цін, які склалися на такі фінансові інструменти;”;

у пункті 3 частини другої слова “фондовою біржею” замінити словами “фондовою або товарною біржею”;

к) у частині першій статті 11:

у пункті 12 слова “похідних (деривативів)” замінити словами “укладення деривативів і правочинів щодо них”;

у пункті 14 слова “реклами (внесення змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку” замінити словами “реклами (внесення змін до реклами) фінансових інструментів та ринків цінних паперів”;

абзац п’ятдесят сьомий викласти у такій редакції:

“Крім застосування фінансових санкцій за правопорушення, зазначені у цій статті, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може зупиняти або анулювати ліцензію на право провадження професійної діяльності на ринках фінансових інструментів, видану такому професійному учаснику ринків фінансових інструментів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.”;

в абзаці п’ятдесят восьмому слова “організації фондового ринку” замінити словами “організації ринків фінансових інструментів”;

9) у Законі України “Про державну підтримку сільського господарства України” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №49, ст. 527):

а) у статті 2:

пункт 2.1 викласти у такій редакції:

“2.1. Аграрна біржа – юридична особа, створена згідно із Законом України “Про товарну біржу”, яка підпадає під регулювання норм такого закону і статей 279 – 282 Господарського кодексу України (з урахуванням особливостей, визначених цим Законом) та надає послуги суб’єктам господарювання з укладення біржових договорів (контрактів) щодо сільськогосподарської продукції, товарних деривативів, базовим активом яких є сільськогосподарська продукція та (або) базовим показником яких є ціна на сільськогосподарську продукцію, іпотечних сертифікатів та іпотечних закладних.”;

пункт 2.3 викласти у такій редакції:

“2.3. Базовий актив – окремий об’єкт державного цінового регулювання.”;

доповнити статтю новим пунктом 2.31 такого змісту:

“2.31. Біржова торгівля – укладення біржових угод, в тому числі товарних деривативів, базовим активом яких є сільськогосподарська продукція та (або) базовим показником яких є ціна на сільськогосподарську продукцію або на декілька видів сільськогосподарської продукції (індекс).”;

у пункті 2.4 слово “розрахунково-кліринговій” замінити словом “кліринговій”;

у пункті 2.5

в абзаці третьому слова “продажу товарних деривативів” замінити словами “укладення товарних деривативів з короткою позицією”;

в абзаці четвертому слова “придбання товарних деривативів” замінити словами “укладення товарних деривативів з довгою позицією”;

пункт 2.51 викласти у такій редакції:

“2.51. Державний інтервенційний фонд – фонд, який формується Аграрним фондом за рахунок фінансових інтервенцій, заставних закупівель, укладення ф’ючерсів і форвардів та використовується для здійснення товарних інтервенцій з метою забезпечення цінової стабільності.”;

пункт 2.16 викласти у такій редакції:

“2.16. Дериватив – договір, що відповідає визначенню, наведеному у Законі України “Про похідні фінансові інструменти (деривативи).”;

доповнити статтю новими пунктами 2.161 та 2.162 такого змісту:

“2.161. Дериватив з довгою позицією – дериватив, за яким особа виступає покупцем базового активу.

2.162. Дериватив з короткою позицією – дериватив, за яким особа виступає продавцем базового активу.”;

в пункті 2.18 слова “(крім форварду)” виключити;

б) у статті 6:

у пунктах 6.1 та 6.2 слова “форварду” замінити на слова “ф’ючерсу (форварду)”;

у підпункті “а” підпункту 6.3.1 пункту 6.3

слова “(крім форвардів)” замінити словами “(крім ф’ючерсів та форвардів)”;

після слова “регулювання” доповнити словами “та (або) базовим показником яких є ціна таких об’єктів;”;

в) у статті 7:

у пунктах 7.1 та 7.2 слова “форварду” замінити на слова “ф’ючерсу (форварду)”;

у підпункті “а” підпункту 7.3.1 пункту 7.3:

слова “(крім форвардів)” замінити словами “(крім ф’ючерсів та форвардів)”;

після слова “регулювання” доповнити словами “та (або) базовим показником яких є ціна таких об’єктів;”;

г) у статті 9:

у підпункті 9.2.3 пункту 9.2 слова “(крім форвардів)” замінити словами “(крім ф’ючерсів та форвардів)”;

підпункт 9.2.5 пункту 9.2 викласти у такій редакції:

“9.2.5. Для цілей цього пункту спекулятивними вважаються операції з придбання товару (укладення товарного деривативу) з метою продажу такого самого товару (укладення товарного деривативу з протилежною позицією) з будь-якими цілями, відмінними від цілей цього Закону.”;

ґ) у статті 17:

у пункті 17.1 в абзаці сьомому підпункту “ґ” слово “кліринго-розрахункового” замінити словом “клірингового”;

у пункті 17.2 слово “розрахунково-кліринговий” замінити словом “кліринговий”;

у пункті 17.7

підпункт “а” викласти у такій редакції:

“а) у сфері регулювання та нагляду за операціями продажу товарів на умовах споту, а також надання страхових субсидій – національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;”;

доповнити пункт новим підпунктом “г” у такій редакції:

“г) у сфері регулювання та нагляду за правильністю укладення та виконання зобов’язань за розрахунковими товарними деривативами та біржовою торгівлею розрахунковими товарними деривативами – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.”;

д) пункт 172.2 статті 172 викласти у такій редакції:

“172.2. Держава забезпечує підтримку у формі застосування державних закупівель зерна на умовах ф’ючерсів (форвардів) на організованому аграрному ринку України.”;

10) у Законі України “Про електронні документи та електронний документообіг” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №36, ст. 275):

а) статтю 6 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

“У разі вчинення правочину у формі електронного документа (документів) електронний підпис прирівнюється до підпису сторони правочину (а у випадку, коли стороною правочину є юридична особа, підпису та печатки), якщо такий електронний підпис дозволяє достовірно встановити, що відповідний електронний документ (документи) походять від відповідної сторони правочину, та за умови дотримання вимог частини третьої статті 207 Цивільного кодексу України. Додаткові вимоги до використання певних видів електронних підписів при укладенні правочинів встановлюються законодавством або домовленістю сторін правочину.”;

б) у частині першій статті 7 слово “цифровим” виключити;

в) статтю 12 доповнити словами “а у випадку використання іншого виду електронного підпису шляхом перевірки такого електронного підпису та (або) іншим способом, який дозволяє достовірно встановити цілісність електронного документу та який попередньо погоджується автором та адресатом”;

11) у Законі України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №11, ст. 140):

а) абзац восьмий статті 2 доповнити словами “, у тому числі майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку”;

б) у статті 16:

перше речення частини другої викласти у такій редакції:

“У разі передачі прав за такими цінними паперами у володіння обтяжувачу, а також в разі передачі обтяжувачу прав на іменні цінні папери у зв’язку з обтяженням, предметом якого є такі цінні папери, пріоритет обтяження встановлюється з моменту передачі відповідного цінного паперу у володіння обтяжувачу (або переходу прав на цінні папери до обтяжувача – стосовно іменних цінних паперів), і таке обтяження набирає чинності у відносинах з третіми особами без потреби його реєстрації.”;

частину третю викласти у такій редакції:

“Обтяження, предметом яких є іменні цінні папери або права за такими цінними паперами набирають чинності у відносинах з третіми особами, і їх пріоритет визначається з моменту їх обмеження в обігу (блокування) на рахунку у цінних паперах боржника у депозитарній установі у зв’язку з відповідним обтяженням.”;

в) доповнити Закон новою статтею 191 такого змісту:

“Стаття 191. Відступлення права вимоги за похідним фінансовим інструментом (деривативом)

Відступлення права вимоги за похідним фінансовим інструментом (деривативом) на підставі правочину, укладення якого фіксується засобами електронної системи, що дозволяє достовірно встановити час укладення правочину, не потребує реєстрації у Державному реєстрі. Таке обтяження є чинним (у тому числі у відносинах з третіми особами) з моменту набрання чинності відповідним правочином, та пріоритет за таким обтяженням визначається з моменту укладення відповідного правочину, зафіксованого засобами такої електронної системи.”;

г) частину першу статті 23 після слів “забезпечувальне обтяження,” доповнити словами “а також в інших випадках, встановлених законом або договором,”;

ґ) у пункті 4 частини першої статті 26 після слова “гроші” доповнити словами”, майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку,”;

д) в пункті 6 частини другої статті 27 слова “30 днів з моменту реєстрації в Державному реєстрі відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження” замінити словами “строку, що визначається згідно з частиною другою статті 28 цього Закону”;

е) у статті 28:

частину другу після слів “звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження,” доповнити словами “, якщо інший строк не встановлений за домовленістю обтяжувача та боржника,”;

доповнити статтю новою частиною четвертою такого змісту:

“Строк, встановлений частиною другою цієї статті, не може бути зменшений за домовленістю обтяжувача та боржника, якщо хоча б одним боржником (за забезпеченим обтяженням зобов’язанням, майновим поручителем тощо) за відповідним забезпечувальним обтяженням є фізична особа та (або) забезпечене відповідним обтяженням зобов’язання не пов’язане із здійсненням хоча б одним боржником за таким зобов’язанням підприємницької діяльності, а також не може бути меншим, ніж вказаний у Державному реєстрі строк, встановлений обтяжувачем з вищим пріоритетом та боржником.”;

є) статтю 33 викласти у такій редакції:

“Стаття 33. Реалізація прав за забезпечувальними обтяженнями, предметом яких є гроші, майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, або цінні папери

Вимоги статті 27 цього Закону не застосовуються при зверненні стягнення на предмет забезпечувального обтяження, яким є гроші, майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, боргові цінні папери, строк платежу за якими настав або які підлягають сплаті на вимогу. Обтяжувач, який звертає стягнення на такий предмет обтяження, зобов’язаний надіслати повідомлення про це боржнику та іншим обтяжувачам, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження відповідного рухомого майна.

У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є гроші або майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача здійснюється шляхом переказу йому грошової суми, достатньої для повного задоволення цієї вимоги. Такий переказ здійснюється банком у порядку договірного списання з відповідного поточного або депозитного рахунка боржника на рахунок обтяжувача, за умови, що можливість договірного списання передбачена договором між обтяжувачем і боржником та боржник повідомив банк, в якому відкрито рахунок, про створення обтяження. Банк має право вимагати від боржника або обтяжувача інформацію, яка є необхідною для належного виконання банком договірного списання. Якщо на момент звернення стягнення грошові кошти, які є предметом забезпечувального обтяження, знаходяться у володінні обтяжувача, або предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку та супроводжуються переказом обтяжувачу грошових коштів у відповідному розмірі, і сума таких грошових коштів перевищує розмір забезпеченої обтяженням вимоги, обтяжувач зобов’язаний повернути надлишок боржнику.

У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є боргові цінні папери, які знаходяться у правомірному володінні обтяжувача і строк платежу за якими настав або платіж за якими проводиться на вимогу держателя, обтяжувач задовольняє забезпечену обтяженням вимогу шляхом пред’явлення відповідного цінного паперу до оплати. Якщо сума, отримана від оплати боргового цінного паперу, перевищує розмір забезпеченої обтяженням вимоги, обтяжувач зобов’язаний повернути надлишок боржнику.

У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є пайові цінні папери, боргові цінні папери, строк платежу за якими не настав, та (або) похідні цінні папери у бездокументарній формі, задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача здійснюється шляхом списання цінних паперів з рахунка у цінних паперах боржника та зарахування цих цінних паперів на рахунок у цінних паперах обтяжувача та (або) шляхом переказу цінних паперів з рахунка у цінних паперах боржника на рахунок у цінних паперах обтяжувача в кількості, достатній для повного задоволення вимоги обтяжувача, на підставі вимоги обтяжувача. Задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача шляхом списання і зарахування та (або) переказу цінних паперів на підставі вимоги обтяжувача не здійснюється, якщо сторони не встановили таку можливість та не погодили порядок визначення вартості цінних паперів на випадок такого списання і зарахування та (або) переказу цінних паперів в договорі, яким встановлюється обтяження. Обтяжувач, який звертає стягнення на такий предмет обтяження, зобов’язаний надіслати повідомлення про це боржнику та іншим обтяжувачам, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження відповідного рухомого майна.”;

ж) у пункті 2 частини першої статті 43 після слів “та його зміст” доповнити словами “, а також строк, що визначається згідно з частиною другою статті 28 цього Закону”;

з) статтю 47 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

“Набрання чинності, вимоги до реєстрації, правові наслідки реєстрації та порядок звернення стягнення на предмет обтяжень, предметом яких є цінні папери іноземних емітентів у бездокументарній формі, встановлюється правом держави, яким регулюється договір про обслуговування відповідного рахунка в цінних паперах.”;

12) пункт 2 статті 1 Закону України “Про заборону грального бізнесу в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., №38, ст. 536)) доповнити новим абзацом такого змісту:

“діяльність пов’язана з укладенням та обігом похідних фінансових інструментів (деривативів);”;

13) у Законі України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№49 – 51, ст. 376):

а) у тексті Закону слова “активи у цінних паперах” та “професійна діяльність на фондовому ринку” в усіх відмінках замінити відповідно словами “активи у фінансових інструментах” та “професійна діяльність на ринках фінансових інструментів” у відповідному відмінку;

б) в абзаці двадцять третьому статті 1, пункті 3 частини першої статті 86, пункті 15 частини першої статті 88, частині четвертій статті 99 слова “цінні папери” в усіх відмінках замінити словами “фінансові інструменти” у відповідному відмінку;

в) у статті 1:

в абзаці третьому слова “цінні папери та фондовий ринок” замінити словами “ринки фінансових інструментів”;

в абзаці тридцять першому слова “ринку цінних паперів” замінити словами “ринків фінансових інструментів”;

доповнити статтю частиною другою такого змісту:

“Терміни “фінансовий інструмент” та “ринки фінансових інструментів” вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України “Про цінні папери, фондовий ринок та ринки фінансових інструментів”.”;

г) пункт 5 частини четвертої статті 80 викласти у такій редакції:

“5) похідні фінансові інструменти (деривативи).”;

ґ) пункт 3 частини третьої статті 99 викласти у такій редакції:

“3) здійснює операції по цінним паперам у складі активів у фінансових інструментах, сформованих за рахунок резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах;”;

д) у статті 100:

частину першу викласти у такій редакції:

“1. Усі операції з цінними паперами у складі пенсійних активів у фінансових інструментах здійснюються через зберігача.”;

частину третю викласти у такій редакції:

“3. Зберігач зобов’язаний забезпечити відокремлене зберігання та окремий облік коштів Накопичувального фонду, що інвестуються кожною з компаній з управління активами та цінних паперів у складі пенсійних активів у фінансових інструментах, які перебувають у їх управлінні.”;

14) у Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №29, ст. 392):

а) у тексті Закону слова “професійні учасники ринку цінних паперів” в усіх відмінках замінити словами “професійні учасники ринків фінансових інструментів” у відповідному відмінку;

б) доповнити статтю 1 частиною другою такого змісту:

“2. Терміни “фінансовий інструмент”, “професійний учасник ринку фінансових інструментів” вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України “Про цінні папери, фондовий ринок та ринки фінансових інструментів”.”;

в) у частині чотирнадцятій статті 9 слова “цінних паперів” замінити на слова “фінансових інструментів”;

г) пункт 2 частини першої статті 14 після слів “фондових бірж,” доповнити словами “товарних бірж, що організовують торгівлю розрахунковими товарними деривативами”;

15) у Законі України “Про заставу” (Відомості Верховної Ради України, 1992 p., №47, ст. 642):

а) частину другу статті 1 після слова “зобов’язання” доповнити словами “або в інших випадках, встановлених законом чи договором між ними,”;

б) у статті 3:

у частині першій слова “будь-яка дійсна існуюча або майбутня вимога” замінити словами “будь-яка дійсна існуюча вимога або вимога, яка може виникнути в майбутньому”;

у частині другій слова “розмір забезпечення заставою таких вимог” замінити словами “максимальний розмір вимоги, яка забезпечується заставою”;

в) частину першу статті 12 доповнити реченням такого змісту: “Суть, розмір та строк виконання зобов’язання, забезпеченого заставою, можуть бути визначені шляхом відсилання до документу, яким передбачене відповідне зобов’язання.”;

г) перше речення частини першої статті 16 доповнити словами “, якщо інше не встановлено законом”;

16) частину третю статті 18 Закону України “Про захист прав споживачів” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №7, ст. 84) доповнити новим пунктом 18 такого змісту:

“18) надання продавцю (виконавцю, виробнику, кредитодавцю) права звернути стягнення на предмет забезпечення (застави) у випадках інших, ніж порушення споживачем забезпеченого зобов’язання.”;

17) в абзаці дев’ятнадцятому частини третьої статті 2 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №33, ст. 471) слова “ф’ючерсних, форвардних контрактів” замінити словами “ф’ючерсів (форвардів)”;

18) у Законі України від 5 липня 2012 року №5080-VI “Про інститути спільного інвестування”:

а) у тексті Закону слова “похідні (деривативи)” в усіх відмінках замінити словами “похідні фінансові інструменти (деривативи)” у відповідному відмінку;

б) у статті 48 пункт 8 частини п’ятої, пункт 9 частини восьмої, пункт 12 частини одинадцятої, пункт 8 частини чотирнадцятої доповнити словами “, та (або) базовим показником яких є ціна (курс) таких активів або індекс, що розраховується виходячи з ціни (курсу) таких активів”;

в) пункт 9 частини дев’ятнадцятої доповнити словами “та (або) базовим показником яких є ціна на них”;

19) у Законі України “Про іпотечні облігації” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №16, ст. 134):

а) у статті 2:

пункт 3 частини першої після слова “похідні” доповнити словами “фінансові інструменти”;

доповнити статтю частиною другою такого змісту:

“2. Термін “ринки фінансових інструментів” вживається у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України “Про цінні папери, фондовий ринок та ринки фінансових інструментів”.”;

б) у частині другій статті 15 слова “ринку цінних паперів” замінити словами “ринках фінансових інструментів”;

20) у Законі України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №36, ст. 299):

а) доповнити статтю 1 частиною другою такого змісту:

“2. Термін “професійна діяльність на ринках фінансових інструментів” вживається у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України “Про цінні папери, фондовий ринок та ринки фінансових інструментів”.”;

б) у пункті 2 частини першої статті 9 слова “ринку цінних паперів” замінити словами “ринках фінансових інструментів”;

21) у Законі України “Про міжнародне приватне право” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №32, ст. 422):

а) у статті 31:

частину третю доповнити реченням такого змісту:

“Правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми зовнішньоекономічного договору визначаються правом, що застосовується до змісту правочину.”;

доповнити статтю новою частиною четвертою такого змісту:

“4. Необхідність скріплення договору печаткою сторони та вимоги до такого скріплення визначаються особистим законом такої сторони.”;

б) статтю 38 доповнити новими частинами третьою та четвертою такого змісту:

“3. Цінні папери у бездокументарній формі вважаються такими, що знаходяться у державі місцезнаходження професійного учасника фондового ринку – депозитарної установи або особи, яка здійснює аналогічну діяльність в іншій державі.

4. Майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, вважаються такими, що знаходяться в державі місцезнаходження відповідного банку або особи, яка здійснює аналогічну діяльність в іншій державі.”;

в) частину другу статті 44 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

“4) щодо договорів про відкриття рахунка у цінних паперах – право держави місцезнаходження відповідного професійного учасника фондового ринку – депозитарної установи або особи, яка здійснює аналогічну діяльність.”;

22) статтю 7 Закону України “Про Національний банк України” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №29, ст. 238) доповнити новими пунктами 41 та 42 такого змісту:

“41) здійснює регулювання ринку деривативів грошового ринку, в тому числі шляхом затвердження стандартних (типових) форм деривативів грошового ринку, які укладаються на фондовій біржі, та встановлення вимог щодо подання інформації сторонами деривативів грошового ринку для внесення до інформаційної бази даних, що створюється в порядку, визначеному Національним банком України;

42) разом з іншими державними органами в межах їх повноважень регулює укладення і виконання банками деривативів (інших, ніж деривативи грошового ринку);”

23) у Законі України “Про недержавне пенсійне забезпечення” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№47 – 48, ст. 372):

а) у тексті Закону слова “в цінних паперах” та “у цінних паперах” замінити словами “у фінансових інструментах”, слова “торговець цінними паперами” та “торговці цінними паперами” в усіх відмінках замінити відповідно словами “торговець фінансовими інструментами” та “торговці фінансовими інструментами” у відповідному відмінку, слова “ринку цінних паперів” в усіх відмінках замінити словами “ринків фінансових інструментів” у відповідному відмінку;

б) у статті 1:

в абзаці восьмому слова “цінні папери та фондовий ринок” замінити словами “ринки фінансових інструментів”;

доповнити статтю частиною другою такого змісту:

“Терміни “фінансовий інструмент”, “ринки фінансових інструментів”, “торговець фінансовими інструментами” вживається у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України “Про цінні папери, фондовий ринок та ринки фінансових інструментів”.”;

в) у статті 3 слова “фондовий ринок” замінити словами “фондовий ринок та ринки фінансових інструментів”;

г) у статті 12 слова “фондовому ринку” замінити словами “ринках фінансових інструментів”;

ґ) у частині другій статті 40 слова “цінними паперами” замінити словами “фінансовими інструментами”;

д) у статті 47:

частину другу доповнити новим пунктом 7 такого змісту:

“7) похідні фінансові інструменти (деривативи) з урахуванням обмежень, встановлених нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.”;

у частині третій пункт 5 виключити;

доповнити статтю новою частиною дев’ятою такого змісту:

“9. Похідні фінансові інструменти (деривативи) включаються до складу пенсійних активів у фінансових інструментах винятково з метою хеджування.

У цьому Законі під хеджуванням розуміється вчинення одного або декількох правочинів щодо деривативів (у тому числі укладання деривативів різних видів та вчинення правочинів щодо відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за ними) з метою повного або часткового уникнення (компенсації) наслідків, несприятливих для пенсійного фонду, які спричиняються виникненням збитку, недоотриманням прибутку, зменшенням доходу, зменшенням ринкової вартості майна, включаючи майнові права (права вимоги), збільшенням обов’язків пенсійного фонду внаслідок потенційної зміни показника (сукупності показників) об’єкта хеджування.

Під показником об’єкта хеджування розуміється ціна товарів, робіт або послуг (у тому числі курс валюти, процентна ставка), ринкова вартість майна (у тому числі майнових прав, прав вимоги), розмір обов’язків, які (якими) пенсійний фонд має, володіє, несе, придбає, набуває, надає, розпоряджається згідно з цим Законом. Базисний актив та (або) базисний показник деривативу, що використовується з метою хеджування, можуть відрізнятися від об’єкту хеджування та (або) його показника.

Порядок підтвердження обґрунтованості віднесення пенсійним фондом правочину (сукупності правочинів) щодо деривативів до хеджування встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.”;

24) у Законі України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №29, ст. 137):

а) пункт 7.1 статті 7 доповнити новим підпунктом 7.1.21 такого змісту:

“7.1.21. Рахунок умовного зберігання – рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для блокування на рахунку коштів та перерахування їх особі, вказаній клієнтом (бенефіціару) або бенефіціаром, або повернення таких коштів клієнту за настання підстав, передбачених договором.”;

б) у пункті 18.3 статті 18 слово “цифровий” та друге речення виключити;

в) пункт 22.9 статті 22 після слова “надходження” доповнити словами “, крім випадків, встановлених законом,”;

25) у Законі України “Про рекламу” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №8, ст. 62)

а) статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:

“Терміни “професійний учасник ринків фінансових інструментів”, “ринки фінансових інструментів” вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України “Про цінні папери, фондовий ринок та ринки фінансових інструментів”.”;

б) в статті 25:

в назві та тексті статті слова “реклама цінних паперів та фондового ринку”, “професійний учасник фондового ринку”, “саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку”, “діяльність на фондовому ринку” у всіх відмінках замінити відповідно словами “реклама фінансових інструментів та ринків фінансових інструментів”, “професійний учасник ринку фінансових інструментів”, “саморегулівна організація професійних учасників ринків фінансових інструментів”, “діяльність на ринках фінансових інструментів” у відповідних відмінках;

частину першу доповнити пунктом 6 такого змісту:

“6) похідні фінансові інструменти (деривативи).”;

в пункті 4 частини другої слова “стану фондового ринку” замінити словами “стану ринків фінансових інструментів”;

частину третю доповнити пунктом 6 такого змісту:

“6) щодо похідних фінансових інструментів (деривативів) та правочинів з ними – виключно особа, яка пропонує від свого імені укласти похідний фінансовий інструмент (дериватив), або сторона похідного фінансового інструменту (деривативу).”;

у частині шостій слова “реклама (зміни до реклами) цінних паперів та фондового ринку”, “розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку” у всіх відмінках замінити відповідно словами “реклама (зміни до реклами) фінансових інструментів та ринків фінансових інструментів” та “розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) фінансових інструментів та ринків фінансових інструментів” у відповідному відмінку;

у частині сьомій:

абзац другий після слів “екстраполяційного прогнозу)” доповнити словами “або похідних фінансових інструментів (деривативів)”, після слів “з фіксованою доходністю)” доповнити словами “або похідних фінансових інструментів (деривативів)”;

в абзаці п’ятому після слів “дохід за цінними паперами” доповнити словами “або похідними фінансовими інструментами (деривативами)”;

у частині дев’ятій слова “учасниками фондового ринку” замінити словами “учасниками ринків фінансових інструментів”.

26) у Законі України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №50, ст. 564):

а) статтю 1 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

“4. Відносини, що виникають у зв’язку із виведенням неплатоспроможних банків, які є стороною одного чи кількох похідних фінансових інструментів (деривативів), з ринку та ліквідацією таких банків, регулюються цим Законом в частині, що не суперечить нормам законодавства про похідні фінансові інструменти (деривативи).”;

б) статтю 50 доповнити новою частиною шостою такого змісту:

“Кошти, що знаходяться на рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих у банку, не включаються до ліквідаційної маси банку. Перерахування таких коштів здійснюється згідно із статтею 10768 Цивільного кодексу України.”;

в) доповнити Закон новим розділом VIII1 такого змісту:

“Розділ VIII1 Особливості здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банку, який є стороною одного або кількох похідних фінансових інструментів (деривативів) відповідно до генеральної угоди

Стаття 541. Ліквідаційний неттінг

1. Ліквідаційний неттінг – здійснення наступних дій відповідно до умов генеральної угоди:

припинення всіх зобов’язань за одним або кількома похідними фінансовими інструментами (деривативами), укладеними банком відповідно до генеральної угоди, в дату, передбачену такою генеральною угодою, або в дату, що передує даті запровадження Фондом тимчасової адміністрації в банку або даті прийняття рішення Національним банком України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, в залежності від того, яка з вказаних дат наступає раніше;

здійснення оцінки зобов’язань сторін за такими похідними фінансовими інструментами (деривативами) в порядку, передбаченому генеральною угодою;

заміна припинених зобов’язань сторін єдиним грошовим зобов’язанням, за яким одна зі сторін (сума оцінки зобов’язань якої є більшою) генеральної угоди має сплатити іншій стороні (сума оцінки зобов’язань якої є меншою) генеральної угоди певну грошову суму (нетто-зобов’язання), що визначається на підставі оцінки всіх припинених зобов’язань відповідно до умов генеральної угоди.

2. Будь-які положення цього Закону не впливають на законність та дійсність, а також неможливість відкликання проведення ліквідаційного неттінгу стосовно зобов’язань банку, щодо якого введено тимчасову адміністрацію або прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, за одним або кількома похідними фінансовими інструментами (деривативами) відповідно до умов генеральної угоди, а також звернення стягнення на предмет обтяжень, які забезпечують виконання зобов’язань сторін за генеральною угодою.

Проведення ліквідаційного неттінгу та звернення стягнення на предмет обтяжень, які забезпечують виконання зобов’язань сторін за генеральною угодою, не потребують будь-якої згоди та (або) затвердження таким банком, Фондом чи його уповноваженою особою, тимчасовим адміністратором, ліквідатором, кредитором(-ами), Національним банком України та (або) судом, вважаються такими, що не порушують будь-які майнові права інших кредиторів та (або) виконання яких спричинило або може спричинити погіршення фінансового стану банку, не вважаються нікчемними на будь-яких підставах, передбачених цим Законом. До проведення ліквідаційного неттінгу та (або) до будь-якого похідного фінансового інструменту (деривативу), укладеного відповідно до генеральної угоди, не застосовується процедура передачі активів та (або) переведення боргу банку без отримання згоди кредиторів банку, процедура обмеження або припинення операцій банку за рішенням уповноваженої особи Фонду та (або) процедура відмови від виконання або розірвання договорів (правочинів) за участю банку за рішенням уповноваженої особи Фонду, а також заборона на здійснення зарахування зустрічних однорідних вимог, а на звернення стягнення на предмет обтяжень, які забезпечують виконання зобов’язань сторін за генеральною угодою, не поширюється заборона на звернення стягнення на майно банку.

Суд може визнати недійсним похідний фінансовий інструмент (дериватив), стосовно якого був проведений ліквідаційний неттінг, з підстав, передбачених частиною другою статті 38 цього Закону, за заявою уповноваженої особи Фонду. Визнання недійсним похідного фінансового інструменту (деривативу), стосовно якого був проведений ліквідаційний неттінг, з підстав, передбачених частиною другою статті 38 цього Закону, не призводить до недійсності проведеного ліквідаційного неттінгу щодо всіх інших похідних фінансових інструментів (деривативів) та звернення стягнення на предмети обтяження, які забезпечують виконання зобов’язань сторін за генеральною угодою.

3. Ліквідаційний неттінг не проводиться за будь-якої з наступних обставин:

якщо відповідна генеральна угода не передбачає можливості або процедури його проведення;

якщо відповідна генеральна угода укладена після запровадження тимчасової адміністрації в банку або прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію такого банку;

стосовно похідних фінансових інструментів (деривативів), укладених банком на підставі відповідної генеральної угоди після запровадження тимчасової адміністрації в такому банку або прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію такого банку.

4. Положення цієї статті застосовуються також до операцій репо, операцій з цінними паперами та операціями з валютою, що здійснюються на підставі правочинів, вчинених відповідно до генеральної угоди.”;

27) статтю 1 Закону України “Про страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №7, ст. 50) доповнити частиною другою такого змісту:

“Не є страхуванням цивільно-правові відносини, які виникають у зв’язку з обігом похідних фінансових інструментів (деривативів).”;

28) у Законі України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №1, ст. 1):

а) у статті 1:

у частині першій:

у пункті 4 слова “цінні папери” в усіх відмінках замінити словами “фінансові інструменти” у відповідному відмінку;

пункті 6 після слів “з цінними паперами” доповнити словами”та іншими фінансовими інструментами”;

частину другу викласти в такій редакції:

“2. Терміни “фінансовий інструмент”, “ринки фінансових інструментів” вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України “Про цінні папери, фондовий ринок та ринки фінансових інструментів”. Інші терміни, які вживаються в цьому Законі, застосовуються у значенні законів України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.”;

б) у пункті 10 частини першої статті 4 слова “ринку цінних паперів” замінити словами “ринках фінансових інструментів”;

в) у частині першій статті 21:

абзац другий після слова “послуг” доповнити словами і знаками “(в тому числі укладення банками похідних фінансових інструментів (деривативів))”;

в абзаці третьому слова і знаки “ринків цінних паперів та похідних цінних паперів (деривативів)” замінити словами і знаками “фондового ринку та ринку деривативів (за виключенням тих, що укладаються банками та поставних товарних деривативів)”;

доповнити абзацом четвертим наступного змісту: “щодо організації торгівлі поставними товарними деривативами на товарній біржі – центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції з регулювання товарного біржового ринку”

29) у Законі України “Про цінні папери та фондовий ринок” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №31, ст. 268):

а) назву Закону викласти у такій редакції: “Про цінні папери, фондовий ринок та ринки фінансових інструментів”;

б) преамбулу Закону викласти у такій редакції:

“Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів, укладення і виконання похідних фінансових інструментів (деривативів) (далі – деривативи) та правочинів щодо них і провадження професійної діяльності на ринках фінансових інструментів, з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування ринків фінансових інструментів.”;

в) у статті 1:

у частині першій

у пункті 14 слова “фондового ринку” замінити словами “ринків фінансових інструментів”;

у пункті 16 слова “професійними учасниками фондового ринку” замінити словами “професійними учасниками ринків фінансових інструментів”;

пункт 20 викласти у такій редакції:

“20) фінансові інструменти – цінні папери та деривативи.”;

частину другу доповнити новим абзацом другим такого змісту:

“Терміни “дериватив” та “ринок деривативів” вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному в Законі України “Про похідні фінансові інструменти (деривативи).”;

г) у статті 2:

назву статті викласти у такій редакції: “Ринки фінансових інструментів”;

частину першу викласти у такій редакції:

“1. Фондовий ринок – сукупність учасників ринків фінансових інструментів та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів.

Ринки фінансових інструментів – фондовий ринок та ринок деривативів.”;

у частині другій:

в абзаці першому слова “фондового ринку” замінити словами “ринків фінансових інструментів”, слова “інвестори в цінні папери” замінити словами “інвестори у фінансові інструменти”;

в абзаці четвертому слова “Інвестори в цінні папери” замінити словами “Інвестори у фінансові інструменти”, після слів “відповідно до законодавства” додати слова “, або є стороною деривативів”;

в абзаці шостому слова “фондового ринку” та “ринку цінних паперів” замінити словами “ринків фінансових інструментів”, після слів “з торгівлі цінними паперами” додати слова “та укладення деривативів і правочинів щодо них”;

в абзаці сьомому слова “фондового ринку” в усіх відмінках замінити словами “ринків фінансових інструментів” у відповідному відмінку, після слів “з торгівлі цінними паперами” додати слова “та укладення деривативів і правочинів щодо них”;

абзац восьмий перший викласти у такій редакції:

“Професійні учасники ринків фінансових інструментів – юридичні особи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю, які на підставі ліцензії провадять на ринках фінансових інструментів професійну діяльність, види якої визначені законами України.”;

ґ) у статті 3:

у частині другій після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“похідні цінні папери;”;

У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим;

пункт 5 частини п’ятої викласти у такій редакції:

“5) похідні цінні папери – цінні папери, які посвідчують право власника у визначений умовами випуску час вимагати від емітента придбання або продажу базового активу та (або) здійснення платежу (платежів) в залежності від значення базового показника, або права власника яких визначаються умовами деривативу, які становлять частину умов випуску таких цінних паперів (крім цінних паперів, які надають право їх власнику обміняти такі цінні папери на інші цінні папери). До похідних цінних паперів відносяться:

а) опціонний сертифікат – похідний цінний папір, який посвідчує право його власника на придбання у емітента опціонного сертифіката (опціонний сертифікат на придбання) або продажу емітенту опціонного сертифіката (опціонний сертифікат на продаж) базового активу за ціною, в строк та на інших умовах (в тому числі на умовах розрахунків між сторонами в залежності від ціни базового активу без його придбання або продажу), визначених проспектом емісії опціонних сертифікатів;

б) фондовий варант – похідний цінний папір, емітентом якого є публічне акціонерне товариство та який надає власнику право на придбання у емітента простих акцій або облігацій цього емітента, у строк та за ціною, визначених у проспекті емісії фондових варантів;

в) кредитна нота – похідний цінний папір, який посвідчує право його власника на отримання від емітента номінальної вартості такого цінного паперу у передбачений проспектом емісії строк та відсоткового доходу за ним за умови, що у випадку настання певної події, пов’язаної із платоспроможністю особи, іншої ніж емітент, відносини між власником кредитної ноти та емітентом замінюються на своп, базовим показником якого є ціна права вимоги до такої особи у розмірі номінальної вартості кредитної ноти за договором позики або облігаціями. Події, які обумовлюють виникнення відносин свопу за кредитною нотою, визначаються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

г) депозитарна розписка – похідний цінний папір, який посвідчує право його власника вимагати від емітента депозитарної розписки виплати власнику доходів, отриманих емітентом депозитарної розписки за визначеною кількістю цінних паперів іноземного емітента, розміщеними за межами України, власником яких є емітент депозитарної розписки, а також реалізації емітентом депозитарної розписки інших прав за такими цінними паперами згідно з інструкціями власника депозитарної розписки;

ґ) інші похідні цінні папери, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

Вимоги до похідних цінних паперів, а також порядок їх емісії, обліку та обігу визначаються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.”;

д) у статті 51:

назву статті викласти у такій редакції:

“Стаття 51. Особливості укладання, зміни, розірвання та виконання деривативів та договорів купівлі-продажу цінних паперів”;

частину першу викласти у такій редакції:

“1. Деривативи та договори купівлі-продажу цінних паперів, що укладаються на фондовій біржі або товарній біржі, яка організує торгівлю товарними деривативами, вважаються укладеними з моменту фіксації такою біржею факту укладення таких деривативів та договорів відповідно до її правил.”;

частину другу виключити;

е) частину п’яту статті 12 викласти у такій редакції:

“5. Укладення деривативів, базовим активом яких є інвестиційні сертифікати, не допускається.”;

є) назву Розділу ІІІ викласти у такій редакції “Професійна та інша діяльність на фондовому ринку та ринках фінансових інструментів”;

ж) у статті 16:

у назві статті слова “фондовому ринку” замінити словами “ринках фінансових інструментів”;

у частині першій:

в абзаці першому слова “фондовому ринку” замінити словами “ринках фінансових інструментів”, після слів “прав за цінними паперами,” доповнити словами “укладення деривативів і правочинів щодо них,”;

в абзаці другому слова “фондовому ринку” замінити словами “ринках фінансових інструментів”;

в абзаці третьому після слів “торгівлі цінними паперами” доповнити словами “та укладення деривативів і правочинів щодо них”;

в абзаці четвертому слова “фондового ринку” замінити словами “ринків фінансових інструментів”;

доповнити частину новим абзацом шостим такого змісту:

“В разі якщо вказані в абзаці четвертому консультаційні послуги надаються в ході здійснення господарської діяльності та (або) на платній основі, у тому числі додатково до надання іншої оплачуваної послуги, професійний учасник ринку фінансових інструментів або інша особа, що їх надає, несе обов’язки та відповідальність, передбачені статтею 171 цього Закону.”;

у частині другій:

слова “фондовому ринку” замінити словами “ринках фінансових інструментів”;

в абзаці другому слова “цінними паперами” замінити словами “фінансовими інструментами”;

абзац перший частини третьої викласти у такій редакції:

“3. Професійна діяльність на ринках фінансових інструментів здійснюється виключно на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (крім діяльності банків на ринку деривативів грошового ринку, діяльності товарних бірж з організації торгівлі поставними товарними деривативами, професійної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та депозитарної діяльності Національного банку України). Перелік документів, необхідних для отримання ліцензії на професійну діяльність на ринках фінансових інструментів, крім діяльності банків на ринку деривативів грошового ринку та діяльності товарних бірж з організації торгівлі поставними товарними деривативами, порядок її видачі та анулювання встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.”;

у частині четвертій слова “фондового ринку” та “ринку цінних паперів” замінити словами “ринків фінансових інструментів”, після слів “крім фондових бірж” додати слова “, товарних бірж,”;

з) статтю 17 викласти у такій редакції:

“Стаття 17. Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами

1. Професійна діяльність з торгівлі фінансовими інструментами на ринках фінансових інструментів провадиться торговцями фінансовими інструментами, які створюються у формі господарського товариства та для яких операції з фінансовими інструментами є виключним видом діяльності, крім випадків, передбачених цим законом, а також банками.

Професійна діяльність з торгівлі фінансовими інструментами включає:

брокерську діяльність;

дилерську діяльність;

андеррайтинг;

діяльність з управління фінансовими інструментами.

Торговець фінансовими інструментами провадить дилерську діяльність, брокерську діяльність, андеррайтинг або діяльність з управління фінансовими інструментами, якщо має сплачений грошовими коштами статутний капітал у відповідному розмірі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

У статутному капіталі торговця фінансовими інструментами частка іншого торговця не може перевищувати 10 відсотків.

Ліцензія на провадження андеррайтингу видається лише за умови наявності у торговця фінансовими інструментами ліцензії на провадження дилерської діяльності.

Торговець фінансовими інструментами може виступати поручителем або гарантом виконання зобов’язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такого торговця, отримуючи за це винагороду, що визначається договором торговця фінансовими інструментами з клієнтом.

2. Брокерська діяльність – укладення торговцем фінансовими інструментами деривативів та цивільно-правових договорів (зокрема на підставі договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів і деривативів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи.

На грошові кошти, цінні папери та майнові права за деривативами, що передаються торговцям фінансовими інструментами або знаходяться у них згідно з договорами на здійснення брокерської діяльності, не звертається стягнення за зобов’язаннями торговця фінансовими інструментами.

3. Дилерська діяльність – укладення торговцем фінансовими інструментами деривативів та цивільно-правових договорів щодо цінних паперів і деривативів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу цінних паперів, відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за деривативами, крім випадків, передбачених законом.

4. Андеррайтинг – укладення торговцем фінансовими інструментами договорів щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов’язаних з таким відчуженням, у процесі емісії цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента на підставі відповідного договору з емітентом.

Андеррайтер відповідно до договору з емітентом може здійснювати:

купівлю цінних паперів у емітента з подальшим їх перепродажем інвесторам;

гарантування повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, повний чи частковий їх викуп за фіксованою ціною з подальшим перепродажем;

продаж якомога більшої кількості цінних паперів без зобов’язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані.

З метою організації публічного розміщення цінних паперів андеррайтери можуть укладати між собою договір про спільну діяльність.

5. Діяльність з управління фінансовими інструментами – діяльність, яка провадиться торговцем фінансовими інструментами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами, майновими правами за деривативами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та майнові права за деривативами, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами, майновими правами за деривативами та грошовими коштами в інтересах установника управління або визначених ним третіх осіб.

Торговець фінансовими інструментами має право укладати договори про управління фінансовими інструментами з фізичними та юридичними особами.

Сума договору про управління фінансовими інструментами з одним клієнтом – фізичною особою має становити не менше суми, встановленої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Істотні умови договору про управління фінансовими інструментами встановлюються законом та за домовленістю сторін.

Договір про управління фінансовими інструментами не укладається торговцем фінансовими інструментами з компанією з управління активами.

Торговець фінансовими інструментами здійснює управління фінансовими інструментами відповідно до вимог Цивільного кодексу України, цього Закону, інших законів, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Договір доручення, договір комісії або договір про управління фінансовими інструментами укладається з торговцем фінансовими інструментами в письмовій формі. Права та обов’язки торговця фінансовими інструментами стосовно його клієнта, умови укладення договорів щодо цінних паперів і деривативів, порядок звітності торговця перед його клієнтом, порядок і умови виплати торговцю винагороди визначаються у договорі, що укладається між ними.

Торговець фінансовими інструментами зобов’язаний виконувати доручення клієнтів за договорами доручення, договорами комісії та договорами про управління фінансовими інструментами на найвигідніших для клієнта умовах (в тому числі щодо ціни, витрат та часу виконання). При цьому, якщо доручення клієнтів містять конкретні умови та (або) вказівки, виконання доручень має здійснюватись з дотриманням таких умов та (або) вказівок.

Доручення клієнтів виконуються торговцем фінансовими інструментами у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором або дорученнями клієнтів. У разі укладення торговцем фінансовими інструментами договорів за власний рахунок разом з укладенням ним договорів за рахунок клієнта виконання договорів для клієнта є пріоритетним.

Торговець фінансовими інструментами має розробити та затвердити внутрішні правила виконання доручень клієнтів з урахуванням положень цієї частини. Перед укладенням договору з клієнтом торговець фінансовими інструментами має ознайомити клієнта з правилами виконання доручень клієнтів та отримати письмову згоду клієнта з такими правилами, окрім випадків, коли клієнта вже ознайомлено та він надав письмову згоду з такими правилами раніше. Торговець фінансовими інструментами має повідомляти клієнтів про зміни до правил виконання доручень клієнтів, які стосуються прав та інтересів клієнтів. Положення цього абзацу не застосовуються у випадках, коли клієнтом торговця фінансовими інструментами є кваліфікований інвестор, якщо такий кваліфікований інвестор не подали торговцю фінансовими інструментами заяву у письмовій формі про те, що вони бажають, щоб положення цього абзацу застосовувались до такого кваліфікованого інвестора.

7. Торговець фінансовими інструментами веде облік цінних паперів, майнових прав за деривативами та грошових коштів окремо для кожного клієнта та окремо від цінних паперів, майнових прав за деривативами, грошових коштів та майна, що перебувають у власності торговця фінансовими інструментами, відповідно до вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Міністерством фінансів України, а у випадках, установлених законодавством, – також з Національним банком України. На грошові кошти, майнові права за деривативами та цінні папери клієнтів, що передаються торговцям фінансовими інструментами в управління, не звертається стягнення за зобов’язаннями торговця фінансовими інструментами, що не пов’язані із здійсненням ним функцій управителя.

Для провадження діяльності з управління фінансовими інструментами грошові кошти клієнта (клієнтів) у разі, якщо це передбачено договором управління, зараховуються на окремий поточний рахунок торговця фінансовими інструментами у банку окремо від власних коштів торговця фінансовими інструментами та відповідно до умов договору (договорів) про управління фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування у фінансові інструменти. Торговець фінансовими інструментами звітує перед клієнтами про використання їхніх грошових коштів.

Торговець фінансовими інструментами вправі використовувати грошові кошти клієнтів, якщо це передбачено договором про управління фінансовими інструментами.

Договором про управління фінансовими інструментами може бути передбачено розподіл між сторонами прибутку, отриманого торговцем фінансовими інструментами від використання грошових коштів клієнта.

8. Правочини щодо фінансових інструментів повинні вчинятися за участю або посередництвом торговця фінансовими інструментами, крім випадків:

розміщення емітентом власних цінних паперів;

викупу та продажу емітентом власних цінних паперів;

проведення розрахунків з використанням неемісійних цінних паперів;

розміщення казначейських зобов’язань України;

внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб;

дарування цінних паперів;

спадкування та правонаступництва щодо цінних паперів;

вчинення правочинів, пов’язаних з виконанням судових рішень;

вчинення правочинів у процесі приватизації;

укладення членами товарної біржі, які здійснюють виробничу, комерційну діяльність на товарному ринку, від власного імені та за власний рахунок товарних деривативів;

правочинів щодо фінансових інструментів, що вчиняються кваліфікованими інвесторами поза межами фондової або товарної біржі.

9. Правочини щодо цінних паперів, вчинені без участі (посередництва) торговця фінансовими інструментами, крім випадків, передбачених частиною восьмою цієї статті, є нікчемними.

Правочини, що вчиняються між торговцями фінансовими інструментами, для кожного з них є провадженням професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами.

10. Торговець фінансовими інструментами зобов’язаний подавати до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів для подальшого розміщення таку інформацію про всі вчинені поза фондовою біржею ним або за його участю правочини щодо емісійних цінних паперів:

найменування емітента цінних паперів та його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

вид, тип, клас, форма існування та форма випуску цінних паперів;

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів;

кількість цінних паперів за кожним правочином;

ціна цінних паперів;

дата вчинення правочину;

інші відомості, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

До зазначеної інформації не включаються відомості про сторони правочинів.

Порядок та строки подання торговцем фінансовими інструментами зазначеної інформації, а також порядок її подальшого розміщення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.”;

и) доповнити Закон новою статтею 171 такого змісту:

“Стаття 171. Обов’язки торговця фінансовими інструментами при наданні послуг клієнту

1. Інформація (в тому числі реклама), яка надається торговцем фінансовими інструментами клієнтам (потенційним клієнтам), має бути правдивою та такою, що не вводить в оману.

2. Перед укладенням з клієнтом (потенційним клієнтом) або від імені клієнта договору щодо фінансового інструмента торговець фінансовими інструментами зобов’язаний надати клієнту (потенційному клієнту) повідомлення, що має містити таку інформацію:

1) інформацію про торговця фінансовими інструментами та послуги, які він надає (за винятком випадків, коли така інформація надана клієнту (потенційному клієнту) раніше);

2) інформацію про фінансовий інструмент (його природу, права і обов’язки емітента і власника відповідного цінного паперу або сторін відповідного деривативу тощо), придбання або укладення якого пропонується клієнту (потенційному клієнту), детальний опис конкретних ризиків, які несе клієнт (потенційний клієнт), пов’язаних із таким фінансовим інструментом, емітентом (у випадку цінного паперу) або іншою стороною (у випадку деривативу), діяльністю емітента або такої іншої сторони, яка може вплинути на вартість відповідного цінного паперу або майнових прав за відповідним деривативом, ринком, на якому відбувається обіг відповідного цінного паперу або укладається відповідний дериватив, та іншу інформацію, яка може бути важливою для прийняття клієнтом (потенційним клієнтом) рішення про здійснення інвестування у фінансовий інструмент;

3) суму комісій, винагород та інших платежів, які мають бути сплачені клієнтом (потенційним клієнтом) у зв’язку із укладенням договору щодо фінансового інструмента.

Повідомлення має бути викладене в письмовій формі, підписане клієнтом (потенційним клієнтом) та містити виключно інформацію, зазначену в пунктах 1-3 цієї частини.

3. Перед укладенням з клієнтом (потенційним клієнтом) або від імені клієнта договору щодо фінансового інструмента торговець фінансовими інструментами зобов’язаний отримати всю необхідну інформацію стосовно знань та досвіду клієнта (потенційного клієнта) стосовно фінансового інструмента, фінансового стану клієнта (потенційного клієнта) та мети укладення договору щодо фінансового інструмента з метою надання рекомендацій клієнту (потенційному клієнту) щодо фінансових інструментів, які є придатними для такого клієнта (потенційного клієнта).

Якщо на підставі отриманої інформації торговець фінансовими інструментами вважає, що відповідний фінансовий інструмент не є придатним для клієнта (потенційного клієнта), торговець фінансовими інструментами зобов’язаний надати клієнту повідомлення про це. Таке повідомлення має бути викладене в письмовій формі, підписане клієнтом (потенційним клієнтом) та не містити іншої інформації, крім попередження про те, що відповідний фінансовий інструмент не є придатним для клієнта (потенційного клієнта), та обґрунтування висновку торговця фінансовими інструментами щодо непридатності фінансового інструмента для клієнта (потенційного клієнта).

Якщо клієнт (потенційний клієнт) відмовляється надавати інформацію з метою визначення придатності фінансового інструмента для такого клієнта (потенційного клієнта) або коли інформація, надана клієнтом (потенційним клієнтом), є недостатньою для такого визначення, торговець фінансовими інструментами зобов’язаний надати клієнту повідомлення про те, що відмова у наданні такої інформації або надання недостатньої інформації унеможливлює визначення торговцем фінансовими інструментами придатність певного фінансового інструмента для такого клієнта (потенційного клієнта). Таке повідомлення має бути надане після відмови клієнта (потенційного клієнта) у наданні відповідної інформації, має бути викладене в письмовій формі, підписане клієнтом (потенційним клієнтом) та не містити іншої інформації, крім попередження про те, що відмова у наданні інформації або надання недостатньої інформації унеможливлює визначення торговцем фінансовими інструментами придатність фінансового інструмента для такого клієнта (потенційного клієнта), з обов’язковим зазначенням інформації, яка для цього додатково вимагається.

4. Положення частини третьої цієї статті не застосовуються у випадку надання торговцем фінансовими інструментами послуг виключно з виконання доручень клієнтів (без надання, зокрема, консультаційних послуг, вказаних в частині першій статті 16 цього Закону, або послуг з управління фінансовими інструментами) щодо фінансових інструментів за умови виконання всіх наступних умов:

1) такі послуги надаються стосовно акцій, які допущені до торгівлі на фондовій біржі, облігацій (за винятком облігацій, які є похідними цінними паперами), казначейських зобов’язань України, інвестиційних сертифікатів, ощадних (депозитних) сертифікатів або інших фінансових інструментів, які не вимагають професійних знань у галузі фінансів;

2) послуги надаються за ініціативою клієнтів (потенційних клієнтів);

3) торговець фінансовими інструментами повідомив клієнтів (потенційних клієнтів) про те, що при наданні таких послуг торговець фінансовими інструментами не зобов’язаний оцінювати придатність фінансового інструмента для клієнта (потенційного клієнта) та що клієнт (потенційний клієнт) не матиме прав, що надаються частиною п’ятою цієї статті; таке повідомлення має бути викладене в письмовій формі, підписане клієнтом (потенційним клієнтом) та не містити іншої інформації, крім зазначеної в цьому пункті.

Для цілей цієї частини четвертої фінансовий інструмент вважається таким, що не вимагає професійних знань у галузі фінансів, якщо він задовольняє всім таким критеріям:

1) фінансовий інструмент не є деривативом або похідним цінним папером;

2) фінансовий інструмент не передбачає виникнення (або можливості виникнення у майбутньому) грошових зобов’язань клієнта або зобов’язань щодо передачі майна, за винятком зобов’язання щодо сплати ціни фінансового інструмента або майнових прав за ним;

3) інформація щодо прав і обов’язків емітента і власника фінансового інструмента є публічно доступною.

5. Положення частин другої та третьої цієї статті не застосовуються у випадках, коли клієнтом торговця фінансовими інструментами є кваліфікований інвестор, якщо такий інвестор не подав торговцю фінансовими інструментами заяву (стосовно всіх або певних договорів, що укладаються торговцем фінансовими інструментами з таким інвестором або від його імені) у письмовій формі про те, що він бажає, щоб положення частин другої та третьої цієї статті застосовувались до такого інвестора.

6. У випадку порушення торговцем фінансовими інструментами своїх обов’язків, зазначених у частинах другій та третій цієї статті, при укладенні договорів щодо фінансових інструментів з клієнтом, від його імені або за його дорученням торговець фінансовими інструментами зобов’язаний на вимогу клієнта:

1) у випадку, якщо фінансовим інструментом є цінні папери, придбати за власний рахунок у клієнта такі цінні папери за ціною, за якою цінні папери придбані клієнтом, та відшкодувати всі витрати, понесені клієнтом у зв’язку із укладенням договору щодо таких цінних паперів;

2) у випадку, якщо фінансовим інструментом є дериватив, відшкодувати клієнту всі збитки та витрати, понесені клієнтом у зв’язку із укладенням та виконанням деривативу або правочинів щодо нього.

У випадку виникнення спору щодо дотримання торговцем фінансовими інструментами обов’язків, зазначених в частинах другій та третій цієї статті, обов’язок доведення дотримання цих обов’язків покладається на торговця фінансовими інструментами.

Клієнт може звернутись з позовом до суду з вимогами, зазначеними у цій частині, протягом одного року з пізнішої з таких дат: дати вчинення відповідного договору щодо фінансового інструменту або дати отримання звіту від торговця фінансовими інструментами щодо укладення відповідного договору щодо фінансового інструменту.”;

і) у частині першій статті 18 слова “фондового ринку” замінити словами “ринків фінансових інструментів”;

ї) у статті 19 слова “фондового ринку” замінити словами “ринків фінансових інструментів”;

й) частину другу статті 191 після слів “Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках” доповнити словами “, фондова біржа щодо правочинів з фінансовими інструментами іншими, ніж цінні папери”;

к) у статті 192:

у частині першій:

слова “та ліцензії Національного банку України на здійснення окремих банківських операцій у порядку, встановленому Національним банком України” виключити;

доповнити реченням такого змісту:

“У випадку здійснення кліринговою установою окремих видів банківських послуг клірингова установа має отримати банківську ліцензію у порядку, встановленому Національним банком України.”;

абзац шостий частини четвертої доповнити словами “та інших фінансових інструментів”;

л) у статті 20:

назву статті після слова “ринку” доповнити словами “та ринках фінансових інструментів”;

у тексті статті слова “клірингу та розрахунків” замінити словами “клірингової діяльності”;

у частині першій слова “фондовому ринку” замінити словами “ринках фінансових інструментів”, після слів “діяльність фондової біржі” доповнити словами “та товарної біржі (стосовно товарних деривативів))”;

м) у статі 21:

частину другу викласти у такій редакції:

“2. Фондова біржа утворюється не менше ніж двадцятьма засновниками – торговцями фінансовими інструментами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку. Частка одного торговця не може бути більшою ніж 5 відсотків статутного капіталу фондової біржі.”;

частину четверту викласти у такій редакції:

“4. Діяльність фондової біржі зупиняється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в разі, коли кількість її членів стала менш ніж 20. Якщо протягом шести місяців прийняття нових членів, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, не відбулося, діяльність фондової біржі припиняється.”;

у частині п’ятій слова “цінними паперами” замінити словами “фінансовими інструментами”;

у частині шостій слова “фондового ринку” замінити словами “ринків фінансових інструментів”;

н) абзац другий частини першої статті 23 викласти у такій редакції:

“перелік торговців фінансовими інструментами, допущених до укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів і деривативів на фондовій біржі;”;

о) в абзаці першому частини першої статті 24 слова “інших фінансових інструментів” замінити словами “укладення деривативів”;

п) у статті 25:

у назві статті після слова “біржі” додати слова “та стандартні (типові) форми деривативів”;

у частині першій

доповнити частину новим абзацом третім такого змісту:

“організації укладення деривативів;”;

у зв’язку з цим абзаци третій – дев’ятий вважати відповідно абзацами четвертим – десятим;

доповнити частину новим абзацом одинадцятим такого змісту:

“Правила фондової біржі можуть передбачати порядок сплати сторонами деривативу одна одній грошових коштів в сумі, розмір якої залежить від зміни значення базового показника (варіаційна маржа), якщо це передбачене відповідними стандартними (типовими) формами.”;

доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту:

“3. Фондова біржа розробляє стандартні (типові) форми для кожного з деривативів, які укладаються на такій біржі.

стандартні (типові) форми деривативів підлягають реєстрації згідно з вимогами та в порядку, встановленими:

Національним банком України – щодо деривативів грошового ринку;

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку – щодо фондових деривативів, розрахункових товарних деривативів та інших деривативів, вказаних в пункті 4 частини третьої статті 4 Закону України “Про похідні фінансові інструменти (деривативи)”;

центральним органом виконавчої влади, на який покладено функції з регулювання товарного біржового ринку – щодо поставних товарних деривативів, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики, у відповідній сфері залежно від базового активу;

р) у статті 26:

назву статті після слова “ринку” доповнити словами “та ринках фінансових інструментів”;

у частині першій, абзаці першому частини другої та частині п’ятій слова “фондовому ринку” замінити словами “ринках фінансових інструментів”;

у частинах третій та четвертій слова “торговця цінними паперами” замінити словами “торговця фінансовими інструментами”;

у частині п’ятій слова “професійної діяльності на фондовому ринку” замінити словами “професійної діяльності на ринку фінансових інструментів”;

с) у статті 27:

у назві та тексті статті слова “професійна діяльність на фондовому ринку” та “професійний учасник фондового ринку” у всіх відмінках замінити відповідно словами “професійна діяльність на ринках фінансових інструментів” та “професійний учасник ринків фінансових інструментів” у відповідному відмінку;

частину першу викласти у такій редакції:

“1. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринках фінансових інструментів за її окремими видами, у тому числі вимоги до розміру статутного і власного капіталу, порядку його визначення, ліквідності, кваліфікаційні вимоги до фахівців професійного учасника ринків фінансових інструментів, вимоги до приміщення, технічного та програмного забезпечення, вимоги щодо джерел походження коштів, за рахунок яких формується статутний капітал професійного учасника ринків фінансових інструментів, інші вимоги та показники, що обмежують ризики професійної діяльності на ринках фінансових інструментів, встановлюються цим Законом, іншими законами України, що регулюють провадження окремих видів професійної діяльності на ринках фінансових інструментів, та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Перелік істотних умов договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на ринках фінансових інструментів, встановлюється законами України. Нормативно-правові акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку можуть додатково передбачати рекомендовані типові умови таких договорів, крім випадків, встановлених законами України.”;

доповнити статтю новою частиною шостою такого змісту:

“6. Положення цієї статті не застосовуються до банків, які здійснюють професійну діяльність на ринку деривативів грошового ринку, та товарних бірж, які здійснюють діяльність з організації торгівлі поставними товарними деривативами.”;

т) у статті 271:

у назві та тексті статті слова “професійна діяльність на фондовому ринку” та “професійний учасник фондового ринку” у всіх відмінках замінити відповідно словами “професійна діяльність на ринках фінансових інструментів” та “професійний учасник ринків фінансових інструментів” у відповідному відмінку;

доповнити статтю новою частиною одинадцятою такого змісту:

“11. Положення цієї статті не застосовуються до банків, які здійснюють професійну діяльність на ринку деривативів грошового ринку, та товарних бірж, які здійснюють діяльність з організації торгівлі поставними товарними деривативами.”;

у) у назві та тексті статті 272 слова “професійна діяльність на фондовому ринку” у всіх відмінках замінити словами “професійна діяльність на ринках фінансових інструментів” у відповідному відмінку;

ф) у частині другій статті 31 слова “ринку цінних паперів” замінити словами “ринків фінансових інструментів”;

х) доповнити Закон новою статтею 361 такого змісту:

“Стаття 361. Особливості виконання фондових деривативів

1. Якщо на момент виконання обов’язку сторони фондового деривативу здійснити відчуження емісійних цінних паперів, які є базовим активом фондового деривативу, або здійснити платіж за деривативом, базовим показником якого є ціна на емісійні цінні папери, такі цінні папери не перебувають в обігу з будь-якої з наступних причин:

1) у зв’язку з поверненням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, без розгляду;

2) у зв’язку з відмовою у реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів;

3) у зв’язку з відмовою в реєстрації звіту про результати розміщення цінних паперів;

4) у зв’язку з зупиненням розміщення цінних паперів;

5) у зв’язку з визнанням емісії цінних паперів недійсною;

6) з інших причин

виконання за таким фондовим деривативом, якщо він передбачав відчуження базового активу, замінюється грошовими розрахунками між сторонами, та ціна базового активу вважається рівною нулю, якщо інше не передбачене законом або договором.

2. Для цілей цієї статті до фондових деривативів прирівнюються похідні цінні папери, базовим активом яких є емісійні цінні папери та (або) базовим показником яких є ціна на емісійні цінні папери.”;

ц) у назві та частині першій статті 43 слова “фондового ринку” замінити словами “ринків фінансових інструментів”;

ч) частину першу статті 44 викласти у такій редакції:

“1. Інсайдерська інформація – неоприлюднена інформація про емітента, його цінні папери, що перебувають в обігу на фондовій біржі, а також про деривативи, що укладаються на фондовій біржі, або правочини щодо них, у разі якщо оприлюднення такої інформації може істотно вплинути на вартість цінних паперів та майнових прав за деривативами, та яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог, встановлених цим Законом.”;

ш) у статті 45:

у частині першій слова “похідних (деривативів)” замінити словами “укладення деривативів”;

у частині другій слова “похідними (деривативами)” замінити словом “деривативами”;

щ) статтю 46 викласти у такій редакції:

“Стаття 46. Реклама фінансових інструментів та ринків фінансових інструментів

1. Реклама фінансових інструментів та ринків фінансових інструментів регулюється Законом України “Про рекламу” з урахуванням норм цього Закону та Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”.”;

ю) назву Розділу VІ викласти у такій редакції:

“Розділ VI. Регулювання ринків фінансових інструментів”;

я) у статті 47:

у назві статті слова “ринку цінних паперів” замінити словами “ринків фінансових інструментів”;

у частині першій слова “фондового ринку” замінити словами “ринків фінансових інструментів”;

у частині другій слова “ринку цінних паперів” замінити словами “ринків фінансових інструментів”;

аа) у назві та тексті статті 48:

слова “об’єднання професійних учасників фондового ринку”, “об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів” у всіх відмінках замінити словами “об’єднання професійних учасників ринків фінансових інструментів” у відповідному відмінку;

слова “професійна діяльність на фондовому ринку” та “професійна діяльність на ринку цінних паперів” у всіх відмінках замінити словами “професійна діяльність на ринках фінансових інструментів” у відповідному відмінку;

слова “професійний учасник фондового ринку” та “стаж роботи на фондовому ринку” у всіх відмінках замінити відповідно словами “професійний учасник ринків фінансових інструментів” та “стаж роботи на ринках фінансових інструментів” у відповідному відмінку;

б) у статті 49:

у назві та тексті статті слова “об’єднання професійних учасників фондового ринку”, “саморегулівна організація професійних учасників ринку цінних паперів”, “професійна діяльність на фондовому ринку”, “повноваження з регулювання фондового ринку” у всіх відмінках замінити відповідно словами “об’єднання професійних учасників ринків фінансових інструментів”, “саморегулівна організація професійних учасників ринків фінансових інструментів”, “професійна діяльність на ринках фінансових інструментів”, “повноваження з регулювання ринків фінансових інструментів” у відповідному відмінку;

у назві та тексті статті слова “фондового ринку” замінити словами “ринків фінансових інструментів”;

у частині першій

в абзаці третьому слова “цінні папери” замінити словами “фінансові інструменти”;

в абзаці шостому слова “фондовому ринку” замінити словами “ринках фінансових інструментів”;

30) у Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року №7-93 “Про державне мито” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №13, ст. 13):

а) пункт 91 статті 2виключити;

б) абзац третій підпункту “п” пункту 6 статті 3 виключити;

3. До приведення у відповідність з цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Торговці цінними паперами, які мають ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження дилерської діяльності, брокерської діяльності або діяльності з управління цінними паперами та відповідають вимогам Закону України “Про цінні папери, фондовий ринок та ринки фінансових інструментів”, мають право здійснювати відповідно дилерську діяльність, брокерську діяльність або діяльність з управління фінансовими інструментами щодо цінних паперів і деривативів на підставі існуючої ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до спливу терміну дії такої ліцензії.

Фондові біржі, які мають ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку та відповідають вимогам Закону України “Про цінні папери, фондовий ринок та ринки фінансових інструментів” та відповідних нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, мають право провадити професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку щодо цінних паперів, фондових деривативів, деривативів грошового ринку, розрахункових товарних деривативів та деривативів, зазначених у пункті 4 частини третьої статті 5 цього Закону, на підставі існуючої ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до спливу терміну дії такої ліцензії.

5. Рекомендувати Президенту України привести такі нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом:

Указ Президента України від 23 квітня 2011 року № 500 “Про Міністерство аграрної політики та продовольства України”;

Указ Президента України від 31 травня 2011 року № 634 “Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України”;

Указ Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063 “Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку”;

Указ Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070 “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг”.

6. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

7. Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у шестимісячний строк:

забезпечити розробку власних нормативно-правових актів на виконання цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Зауваження до проекту ЗУ Про деривативи (.doc)

Порівняльна таблиця (з правками) до п. 2 Прикінцевих положень проекту ЗУ Про деривативи (.doc)

 

Поширити: